Håndværkerfradraget – hvad betyder det for dig?

Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti enige om at gøre BoligJobordningen permanent. Det betyder, at boligejere også fremover kan få fradrag for bl.a. rengøring i hjemmet og håndværksydelser til visse typer af energirenoveringer af boligen.

Fra næste år bliver boligjobordningen – også kaldet håndværkerfradraget – højest sandsynligt gjort permanent. Se nedenfor, hvilke ændringer der ifølge finanslovsaftalen kommer til at gælde fremover for ordningen. Lovforslaget er endnu ikke blevet vedtaget, men ifølge SKAT vil det efter planen ske i sidste del af februar 2018 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2018.

Hvad betyder det for dig med et historisk hus?

Selv om ordningen ikke har særlig fokus på fredede og bevaringsværdige bygninger, kan det være godt at vide, hvilke muligheder der er/bliver for fradrag for lønudgiften til håndværk og service. Ejer du et fredet hus, anbefaler vi, at du først bruger håndværkerfradraget til fulde og dernæst gør brug af forfald-pr-år.

Ordningen med håndværker- og servicefradrag bliver gjort permanent, men i en tilpasset udgave, hvor en række ydelser udgår. Dem skal man derfor nå at få udført inden årsskiftet for at få fradrag.

Udgået er ifølge aftalen visse elementer, der havde fokus på klima og klimasikring, fx installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, solafskærmning af vinduer og glasdøre, energirådgivning, udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger, sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, installation af ladestik til elbiler, fjernelse af asbest, PCB og bly.

Disse arbejder skal derfor udføres inden årsskiftet og være betalt inden 1. marts 2018 – det vil sige senest den 28. februar 2018 – for at det kan trækkes fra under boligjobordningen på selvangivelsen for 2017.

Den nye permanente ordning indeholder kun en enkelt tilføjelse, nemlig installation af tyverialarmer. Det vil sige, at man fra årsskiftet kan få fradrag for lønudgifterne til at få installeret en tyverialarm.

Der bliver ikke ændret ved, hvilke serviceydelser man kan få fradrag for. Det gælder stadig for lønudgifter til almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde.

Værd at vide om fradraget

– Der gives kun fradrag for udgiften til arbejdsløn.

– Loftet for skattefradrag for serviceydelser er på 6.000 kroner. For håndværksydelser er loftet 12.000 kroner.

– Man kan altså i alt få fradrag for 18.000 kroner.

– Loftet for fradraget reguleres i takt med lønudviklingen.

Så hvad kan du få håndværkerfradrag for i 2018 og frem?

(Kilde: Bolius)

Serviceydelser i hjemmet:
Almindelig rengøring
Vinduespudsning
Børnepasning
Almindeligt havearbejde m.m.
Håndværkerydelser:

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), f.eks.:
Maling af vinduesrammer (udvendigt)
Maling af døre (udvendigt)
Maling af ydervægge (udvendigt)
Isolering af tag
Reparation og forbedring af skorsten, f.eks.:
Indsættelse af isolerende foring
Indsættelse af filter
Montering af røgsuger
Ændring af skorstenshøjde
Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, f.eks.:
Nye ruder og vinduer
Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
Forsatsvinduer
Udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.v., f.eks.:
Nye døre
Isolering af ydervægge, f.eks.:
Isolering
Hulmursisolering
Isolering af gulv, f.eks.:
Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv
Afmontering af brændeovne
Afmontering af eksisterende brændeovne
Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, f.eks.:
Radiatortermostatventiler
Vejrkompenseringsanlæg
Urstyring
Udskiftning af radiatorer
Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:
Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og brændselskedler, f.eks.:
Solvarmeanlæg: hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v.
Etablering af stikledning
Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, f.eks:
Varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion
Jordvarme: hele jordvarmesystemet inklusive jordslange
Installation eller forbedring af ventilation, f.eks.:
Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding
Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, f.eks.:
Kloakarbejder på egen grund
Udskiftning af kloakrør
Fornyelse og etablering af dræn
Udskiftning af opsamlingstank
Nedsivningsanlæg
Minirensningsanlæg
Rodzoneanlæg
Højvandslukker
Regnvandsfaskiner
Radonsikring, f.eks.:
Radonudsugning
Tilslutning til bredbånd:
Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer).
Installation af tyverialarm

 

 

Generalforsamling i Foreningen Bevaringsværdige Bygninger

I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen Bevaringsværdige Bygninger på adressen Borgergade 111, 1300 København K, den 27. november 2017 kl. 16.00.

Dagsorden er som følger:

 1. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.
 2. Aflæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår. Se regnskabet her.
 3. Fremlæggelse af driftsbudget med bestyrelsens forslag til medlemskontingent og bestyrelseshonorar
  A-medlemmer (ejere):
  En privatejet bevaringsværdig ejendom – årligt kontingent kr. 500,-
  En erhvervsmæssig bevaringsværdig ejendom – årligt kontingent kr. 500,-
  B-medlemmer (passiv-medlemmer):
  Privatperson – årligt kontingent kr. 500,-
  Erhvervsvirksomhed – årligt kontingent kr. 500,-
  For mere end 5 bevaringsværdige ejendomme betales kun for de første 5 ejendomme
  Bestyrelseshonorar vil ikke blive foreslået udbetalt i det kommende år
 4. Valg til bestyrelse
 5. Valg af statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Bestyrelsen foreslå genvalg af Ernst & Young
 6. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer
 7. Eventuelt

Med venlig hilsen

Jan Martens
Formand Foreningen Bevaringsværdige Bygninger

Årsberetning for Foreningen Bevaringsværdige Bygninger

BYFOs årsberetning 2017

Det har været et forandringens år, et travlt år præget af politiske mærkesager og en ny struktur i sekretariatet.

I efteråret 2016 afløste Mette Bock fra Liberal Alliance Bertel Haarder som kulturminister. Allerede i det tidlige forår viste hun, at der blæser nye vinde for bygningsfredning i Danmark. Med den forslåede revidering af bygningsfredningsloven, kan vi se frem til en lettere sagsbehandling for de af landets ca. 500 fredede bygninger, hvor de bærende bevaringsværdier vurderes kun at være intakte udvendigt. Vi har i mange år ønsket en differentieret fredning, ligesom vi har ønsket en hurtigere og mere smidig sagsbehandling. Med forslaget mener ministeren, at der udover de bygninger, som allerede er eller forventes affredet efter fredningsgennemgangen, yderligere kan oplistes 500 bygninger, som kan lægges ind under ministerens nye §7a.

Forslaget indebærer, at ejerne med visse begrænsninger ikke længere skal søge tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen, når de vil foretage bygningsændringer i den indvendige del af deres huse. I BYFO værdsætter vi naturligvis ministerens ønske om at lette ejerne i deres ejerskab. På den anden side er vi bekymret for, hvad der på sigt sker med disse bygninger og ikke mindst de fradrags – og skattefritagelser, der følger med en fredning. Vi havde hellere set, at ministeren havde nedsat et udredningsarbejde, hvor hele området kunne gentænkes.

Internt har året også budt på nye veje for vores traditionsrige forening. Med ønsket om at styrke foreningsarbejdet og opruste kræfterne i sekretariatet valgte bestyrelserne i BYFO og Foreningen Bevaringsværdige Bygninger sidste år at gå i luften under det nye fælles navn – Historiske Huse. Medlemstilstrømningen stiger – særligt af ejere af bevaringsværdige bygninger, og vi oplever, at flere ved, hvem vi er, og hvad vi står for. Med Historiske Huse samler vi ejerne af de fredede og bevaringsværdige bygninger under én hat, der – som så mange andre – står politisk stærkere, hvis der er flere stemmer bag. Og i en tid, hvor vi oplever, at flere huse bliver affredet, kan vi med vores bredere fokus på alle historiske huse fastholde vores medlemmer, fordi vi har mere at tilbyde. Rent juridisk består foreningerne som to selvstændige enheder med hver deres økonomi og bestyrelse, men i det daglige arbejde er vi fast besluttet på at kæmpe for de nødvendige rettigheder for alle ejere af historiske huse.

Kommunikationen med vores medlemmer er altafgørende og som så meget andet, vil man opleve, at også den bliver mere og mere digital. I takt med at omkostningerne ved postomdelinger bliver dyrere – samtidigt med at kvaliteten af produktet forringes – vil vi gerne opfordre til, at medlemmerne oplyser deres mailadresse til os, ikke mindst hvis den ændres. Dermed kan vi påbegynde en mere digital kommunikation, der sikrer, at medlemmerne modtager vores nyheder løbende – bl.a. med indkaldelse til den årlige generalforsamling. Det trykte medie kan dog noget særligt – og som noget nyt udgiver vi fremover et medlemsmagasin to gange årligt, der vil havne direkte i medlemmernes postkasser. Her vil vi bl.a. bringe nyheder, gode råd og artikler fra landets fredede og bevaringsværdige bygninger. Er man allerede nysgerrig, ligger vores udgivelse læses direkte på hjemmesiden.

I årsberetningen giver vi et udpluk af det sidste års arbejde i sekretariatet. Vi ønsker god læselyst!