Vær opmæksom på fredningsbeskrivelsen

I den seneste tid har vi fra medlemmer fået forelagt eksempler på, at Slots- og Kulturstyrelsens fredningsbeskrivelser både faktuelt og i sine mere skønsmæssige vurderinger af et bygningsfredet anlæg opfattes som fejlbehæftet.

Tilbage i 2009 blev det besluttet, at samtlige fredede bygninger skulle besigtiges, beskrives og til dels dokumenteres. Det er det fredningsmyndigheden kalder ”fredningsgennemgangen”, men blandt lægfolk betegnes affredningsgennemgangen, fordi gennemgangen har været årsag til affredninger hen over hovedet på ejerne. Men det er en hel anden sag...

Slots- og Kulturstyrelsen er nu færdig med gennemgangen og de fleste ejere af fredede bygninger har modtaget en beskrivelse af bygningernes bærende fredningsværdier. Styrelsen betegner selv denne beskrivelse for ”selve grundlaget for, at bygningen er fredet”. Hensigten hermed er at sikre, at ”både ejer og myndighed har et fælles grundlag for den fremtidige forvaltning af bygningerne, f.eks. når der skal tages stilling til ønsker om kommende bygningsmæssige ændringer”. Læs mere på styrelsens hjemmeside.

I den seneste tid har vi fra medlemmer fået forelagt eksempler på, at beskrivelsen både faktuelt og i sine mere skønsmæssige vurderinger af et bygningsfredet anlæg opfattes som fejlbehæftet. Én ting er, at der i beskrivelsen er anført et forkert antal kviste eller skorstene på en bygning, eller anført et forkert antal boliger indrettet i de fredede bygninger – det kan rettes senere, hvis dokumentationen ellers er på plads.

Én anden – og måske mere alvorlig – ting er, hvor beskrivelsen hviler på skøn og vurderinger, f.eks. om en eller flere bygninger eller bygningsdele er afgørende eller bærende for det fredede anlæg eller den fredede bygning. Baggrunden herfor er, at denne vurdering ikke har været forelagt for det Særlige Bygningssyn, men alene er udtryk for styrelsens, eller måske endda for en enkelt medarbejders eller ekstern konsulents, holdning.

I så fald kan man med god ret påstå, at styrelsen med tilbagevirkende kraft og uden høringer af ejer, kommune, lokale museer, bevaringsforeninger etc., har cementeret og fastlåst selve grundlaget for, at bygningen er fredet.

Og hvorfor er det så så alvorligt, kan man spørge? Det er det fordi, Slots- og Kulturstyrelsen jo selv fastslår, at hensigten med beskrivelsen er som sagt at sikre, at ”både ejer og myndighed har et fælles grundlag for den fremtidige forvaltning af bygningerne, f.eks. når der skal tages stilling til ønsker om kommende bygningsmæssige ændringer”.

Vi følger op på sagen og har kontaktet Slots- og Kulturstyrelsen for at få en officiel udmelding om, hvilken retlig karakter fredningsbeskrivelsen reelt har.

Når vi ved mere, vil I blive informeret via nyhedsbrev og her på hjemmesiden.