Høringssvar og politiske henvendelser

Historiske Huse er en aktiv medspiller på den politiske scene.

Nedenfor kan du læse et udpluk af de høringssvar, ministerhenvendelser m.m. som organisationerne bag Historiske Huse har indgivet. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis der er en sag, som du finder det relevant, at foreningerne går ind i.

13.05.2024 Høringssvar Thor Radiatorfabrik

15.11.2023 Svar til ICOMOS Danmark, Europa Nostra Danmark, Historiske Huse og By og Land Danmark fra Kulturministeren

24.10.2023 Henvendelse til Kulturminister Jakob Engel-Schmidt med invitation til at mødes med ICOMOS Danmark, Europa Nostra Danmark, By&Land og Historiske Huse

HH 17.10.23 Klage over nedrivning af Idestrup præstegård

Kulturminister Jakob Engel-Schmidts svar vedr. Det Særlige Bygningssyn 11.09.2023

Historiske Huses forberedelsesmateriale udvalgsmedlemmer 24.08.2023

Svar på møde den 12.06.2023 med Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde, Louise Schack Elholm 18.08.2023

Høringssvar den 18.07.2023 til Københavns Kommunes høring over Amaliegade Nord – lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapport

Svar på henvendelse af 19. april 2022 om sikring af bevaringsværdige bygninger fra Indenrigs- og Boligminister Christian Rabjerg Madsen den 23.05.2022 

Henvendelse til kulturminister Jakob Engel-Schmidt vedr. Det Særlige Bygningssyn 26.06.23

Opdateret notat om ny ejendomsbeskatningslov.

Henvendelse til kulturminister Jakob Engel-Schmidt om de økonomiske vilkår for ejere af fredede huse.

Henvendelse til Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen med opfordring til, at den samlede byggede kulturarv placeres under et ministerium.

Henvendelse til Morten Helveg Petersen vedrørende EU’s bygningsdirektiv 1.

Henvendelse til Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz Theil vedrørende møde om de bevaringsværdige bygninger og bygningsmiljøer

Henvendelse til Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm vedrørende møde om de bevaringsværdige bygninger og bygningsmiljøer

Svar til Historiske Huse vedr. møde om de bevaringsværdige bygninger og bygningsmiljøer fra Minister for landdistrikter , Kirkeminister og Minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm 27.03.2023

Svar fra kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen vedrørende varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger og fredede bygninger

Brev til Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen vedr. varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger og de fredede bygninger

Høringssvar vedr. lokalplan 157 om Krusaa Vandmølle

Brev til Kirke- og Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen vedr. ny ekspertgruppe til national arkitekturpolitik

Høringsvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændringer af underordnet betydning paa beskyttede fortidsminder

Høringssvar til vandomraadeplanerne 2021-27, Vandplan 3

Høringssvar til vandomraadeplanerne 2021-27, Vandplan 3 – BILAG

Høringssvar til Odense kommunes forslag til lokalplan for Gerthasminde

Høringssvar vedr. EU-kommissionens udkast til revideret bygningsdirektiv (EPBD)

Høring over forslag til lov om ændring af museumsloven og fortidsmindeomraadet

Brev til Kulturudvalget ang fortidsmindeomraadet

Høringssvar til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018

Høringssvar ang Brandsyn

Mail til Simon Kollerup om Boligjobordning

Brev angaaende Slots- og Kulturstyrelsens faglige retningslinjer

Møde med Kaare Dybvad Bek – talepunkter

Møde med Kaare Dybvad Bek – baggrundsnotat

Spørgsmaal til EU-kommissionen om energidirektiv

Kommisionens svar angaaende kommende Energidirektiv

Renovation Wave. European Historic Houses, Position Paper.

Mail til Pernille Weiss m.fl. angående det europæiske energidirektiv

Henvendelse til Margrethe Auken ang vandmøller

Høringssvar, bekendtgørelse om energitilskud til offentlige bygninger

Høringsvar ang certificeringsordningen for brand- og statikforhold

Høringssvar ang. arbejder i fredede bygninger uden underretning

Lokalplan 228 Frederiksberg

Høringssvar – altaner i Københavns Kommune

Lokalplansforslag Gerthasminde, høringssvar

Ministersvar ang boligreguleringsloven og fredede udlejningsejendomme

Svar fra kulturministern vedr hjælpepakke i forbindelse med Corona

Høringssvar-vandplan-2021-2027

Brev til Miljø – og Fødevareudvalget samt Kulturudvalget om bevaring af vandmøller

Brev til Kulturminister Joy Mogensen om Corona-hjælpepakke

Brev til Boligminister Kaare Dybvad om Boligreguleringsloven

BYFOs og Foreningen Bevaringsværdige Bygningers høringssvar til Planloven 2020 (ejerinteresser)

Bygningskultur Danmarks Høringssvar til Planloven 2020 (ideelle interesser)

HHs høringsvar over udkast til lov om ændring af lov om bygningsfredning_august 2017 kopi

Høringssvar vedr. Dansk Folkepartis forslag til ændring af bygningsfredningsloven

Slots og Kulturstyrelsens Høringssvar ang. BR2015 / maj 2016

Høringssvar ang. ændring af BR2015 / maj 2016

Høringssvar til udkast til forslag til ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Høringssvar omkring BR 2015

Klage over vandplan 2009-2015 BYFO og Foreningen Bevaringsværdige Bygninger

Forslag til landsplanredegørelse 2013

Forsyningssikkerhedsafgift på VE-brændsler

Vejledning om ophævelse af lokalplaner uden tilvejebringelse af ny lokalplan

Udkast vedr bekendtgørelse om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger

Forårspakke 2.0 – forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love

Forslag til lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsbygninger