Høringssvar og politiske henvendelser

Historiske Huse er en aktiv medspiller på den politiske scene.

Nedenfor kan du læse et udpluk af de høringssvar, ministerhenvendelser m.m.  som organisationerne bag Historiske Huse har indgivet. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis der er en sag, som du finder det relevant, at foreningerne går ind i.

Høringssvar til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018

Høringssvar ang Brandsyn

Mail til Simon Kollerup om Boligjobordning

Brev angaaende Slots- og Kulturstyrelsens faglige retningslinjer

Møde med Kaare Dybvad Bek – talepunkter

Møde med Kaare Dybvad Bek – baggrundsnotat

Spørgsmaal til EU-kommissionen om energidirektiv

Kommisionens svar angaaende kommende Energidirektiv

Renovation Wave. European Historic Houses, Position Paper.

Mail til Pernille Weiss m.fl. angående det europæiske energidirektiv

Henvendelse til Margrethe Auken ang vandmøller

Høringssvar, bekendtgørelse om energitilskud til offentlige bygninger

Høringsvar ang certificeringsordningen for brand- og statikforhold

Høringssvar ang. arbejder i fredede bygninger uden underretning

Lokalplan 228 Frederiksberg

Høringssvar – altaner i Københavns Kommune

Lokalplansforslag Gerthasminde, høringssvar

Ministersvar ang boligreguleringsloven og fredede udlejningsejendomme

Svar fra kulturministern vedr hjælpepakke i forbindelse med Corona

Høringssvar-vandplan-2021-2027

Brev til Miljø – og Fødevareudvalget samt Kulturudvalget om bevaring af vandmøller

Brev til Kulturminister Joy Mogensen om Corona-hjælpepakke

Brev til Boligminister Kaare Dybvad om Boligreguleringsloven

BYFOs og Foreningen Bevaringsværdige Bygningers høringssvar til Planloven 2020 (ejerinteresser)

Bygningskultur Danmarks Høringssvar til Planloven 2020 (ideelle interesser)

HHs høringsvar over udkast til lov om ændring af lov om bygningsfredning_august 2017 kopi

Høringssvar vedr. Dansk Folkepartis forslag til ændring af bygningsfredningsloven

Slots og Kulturstyrelsens Høringssvar ang. BR2015 / maj 2016

Høringssvar ang. ændring af BR2015 / maj 2016

Høringssvar til udkast til forslag til ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Høringssvar omkring BR 2015

Klage over vandplan 2009-2015 BYFO og Foreningen Bevaringsværdige Bygninger

Forslag til landsplanredegørelse 2013

Forsyningssikkerhedsafgift på VE-brændsler

Vejledning om ophævelse af lokalplaner uden tilvejebringelse af ny lokalplan

Udkast vedr bekendtgørelse om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger

Forårspakke 2.0 – forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love

Forslag til lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsbygninger