Høringssvar

Historiske Huse er en aktiv medspiller på den politiske scene.

Nedenfor kan du læse et udpluk af de høringssvar. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis der er en sag, som du finder det relevant, at foreningerne går ind i.

HHs høringsvar over udkast til lov om ændring af lov om bygningsfredning_august 2017 kopi

Høringssvar vedr. Dansk Folkepartis forslag til ændring af bygningsfredningsloven

Slots og Kulturstyrelsens Høringssvar ang. BR2015 / maj 2016

Høringssvar ang. ændring af BR2015 / maj 2016

Høringssvar til udkast til forslag til ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Høringssvar omkring BR 2015

Klage over vandplan 2009-2015 BYFO og Foreningen Bevaringsværdige Bygninger

Forslag til landsplanredegørelse 2013

Forsyningssikkerhedsafgift på VE-brændsler

Vejledning om ophævelse af lokalplaner uden tilvejebringelse af ny lokalplan

Udkast vedr bekendtgørelse om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger

Forårspakke 2.0 – forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love

Forslag til lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsbygninger