Ansøgninger

Foto: Suste Bonnén.

Historiske huse skal naturligvis kunne opfylde de vigtigste moderne krav til komfort, men deres alder og arkitektur sætter visse begrænsninger. Du kan derfor være nødt til at gå på kompromis med nogle af dine krav og drømme ved ex en ombygning.

Det afhænger naturligvis af det enkelte projekt, hvilke oplysninger, der som minimum skal fremgå̊ af en ansøgning til fredningsmyndighederne og/eller til kommunen. Det er næsten altid nødvendigt med professionel hjælp, hvis man skal have udfærdiget et myndighedsprojekt eller udført arbejdstegninger, beskrivelser og ingeniørberegninger.

Både Slots- og Kulturstyrelsen og kommunerne ved godt, at gamle huse ikke er stationære.

Vær opmærksom på følgende:

 • Alle byggearbejder skal principielt opfylde reglerne i det gældende Bygningsreglementet
 • Alle fredede bygninger er undtaget fra energibestemmelserne i Bygningsreglementet
 • Kommunen kan dispensere fra energibestemmelserne i Bygningsreglementet ved bevaringsværdige huse
 • Byggearbejder, der udføres på fredede huse, skal samtidig overholde fredningslovgivningens regler ved Slots- og Kulturstyrelsen
 • Byggearbejder, der kræver myndighedernes tilladelse, må aldrig påbegyndes, før skriftlig byggetilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen og/eller kommunen foreligger
 • Byggearbejder, der opføres uden en myndighedsgodkendelse, er ulovlige og kan kræves nedrevet og ændret for ejerens regning

Man skal søge Kulturstyrelsen om tilladelse til alle arbejder på sit fredede hus udover almindelig vedligeholdelse. Det kræver også tilladelse at fjerne eller ændre på mur- og nagelfast inventar, som fx paneler, gulvbelægninger m.m.

Hvis huset er fredet, vil man ikke få tilladelse til arbejder, der ødelægger helheden eller ikke tager hensyn til husets særlige detaljer.

Allerede på skitseforslagsniveau kan man tage kontakt til Slot- og Kulturstyrelsen og bede dem tage stilling til projektet. Så bruges der ikke unødig tid og penge på projektering af et forslag, som ikke kan godkendes.

Det kan være en god idé at alliere sig med en restaureringsarkitekt, der kan hjælpe med det krævede tegningsmateriale og ansøgning i forbindelse med et større projekt. Du kan samtidig ansøge om økonomisk støtte til arbejderne. Hvis der gives tilsagn om tilskud til bygningsarbejderne, skal de færdige arbejder og byggeregnskabet godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen, før pengene kan udbetales.

Ansøgningen skal indeholde en grundig beskrivelse af projektet og relevant tegningsmateriale samt evt. fotos.

Vil du fx ansøge om at udskifte hoveddøren, vil det være relevant med en nøjagtig optegning af døren og dens detaljering som profiler, dørgreb, hængsler osv. Søger du om at omlægge sit tag, vil det være relevant at beskrive fx undertag, tagstenstype m.m. og vedlægge detaljerede tegninger af tagfod, sammenbygning med skorstene osv.

Slots- og Kulturstyrelsen gennemser ansøgningen, og hvis projektet er tilstrækkeligt godt belyst, kan en afgørelse træffes. Hvis der mangler materiale, vil Slots- og Kulturstyrelsen bede om en uddybning eller besigtigelse af bygningen.

Ønsker du at foretage ændringer, skal du også sende projektet til kommunen. Kommunen skal tage stilling til, om projektet overholder bygningsreglementet. Du skal selv fremsende Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse til kommunen.

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside ligger et digitalt ansøgningsskema, hvor du både kan søge om tilladelse til bygningsarbejder og tilskud. Der kan vedhæftes filer med tegninger, fotos osv. Der ligger også en lille video, der forklarer, hvordan ansøgningsskemaet skal udfyldes.

Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Du kan også se eksempler på ansøgninger på www.byggeguide.org.

Følgende materiale kræves:

 • bygningshistorisk redegørelse på baggrund af bygningshistoriske undersøgelser
 • opmålingstegninger af nuværende forhold
 • tegninger af fremtidige forhold
 • undersøgelse af de funderingsmæssige forhold

Dette materiale danner grundlag for en besigtigelse af ejendommen. I forbindelse med vurderingen kan Slots- og Kulturstyrelsen stille krav om, at visse bygningsarbejder skal gennemføres, før samtykke til opdelingen kan gives.

Hvis styrelsen vurderer, at ejendommen kan opdeles, skal der bl.a. indsendes:

 • anmærkningsfri tinglyst deklaration om etablering af en grundfond
 • anmærkningsfri tinglyst bevaringsdeklaration
 • dokumentation for de forsikringsmæssige forhold
 • ejerforeningens vedtægter
 • tilbagebetaling af tidligere ydet støtte for de sidste fem år

Styrelsen skal godkende disse dokumenter.

Læs mere om, hvad ansøgningen skal indeholde og hvilke betingelser, der skal opfyldes på Styrelsens hjemmeside.

Hvis huset er omfattet af en lokalplan el. lign., skal du søge kommunen om tilladelse til udvendige ændringer af facade og tag. Du skal også søge om tilladelse, hvis du ønsker at udvide eller nedrive huset.

Hvis huset er udpeget som bevaringsværdigt, vil kommunen i de fleste tilfælde kunne forlange, at der bliver brugt traditionelle materialer som fx røde vingetagsten i tegl.

Undersøg altid, hvornår du skal søge om byggetilladelse eller alternativt blot anmelde en byggesag. Du kan altid spørge kommunen, hvis du er i tvivl.

Ændringer i forbindelse med om- eller tilbygning, skal som udgangspunkt opfylde bestemmelserne i bygningsreglementet fx energikravene. Du kan dog søge om dispensation for ikke at ødelægge den eksisterende arkitektur. Kommunen vil normalt dispensere under hensynstagen til en bevaring af den historiske arkitektur.

Det indsendte materiale skal være så gennemarbejdet, at kommunen umiddelbart kan tage stilling til projektet.

Ansøgningen består typisk af en udførlig skriftlig beskrivelse af projektet, hvor man bl.a. begrunder ansøgningen. Her angiver man grundens størrelse, bebyggelsens etageareal, bebyggelsens højde- og afstandsforhold og en beregning af bebyggelsesprocenten. Man skal også oplyse, hvad en evt. tilbygning skal anvendes til med de forskellige rumfunktioner, materialer og konstruktioner. Endelig er det vigtigt at skrive, at huset er bevaringsværdigt, da kommunen i så fald skal forholde sig til fritagelse fra bygningsreglementets bestemmelser om energiforbrug m.v.

En bevaringsværdig bygning er særlig beskyttet mod nedrivning. Når der ansøges om nedrivning, skal kommunen annoncere det og orientere interesseorganisationer og andre myndigheder.

Se eksempel på ansøgninger på www.byggeguide.org