Sager om grundskyldsfritagelse varetages nu af Vurderingsstyrelsen

Tidligere var det kommunerne, der administrerede reglerne om grundskyldsfritagelse for ejendomme med fredede bygninger. Det er nu fastsat, at det fremover er Vurderingsstyrelsen under Skatteministeriet – altså Staten – der er rette myndighed. Det er umiddelbart en god nyhed for ejerne.

 

Reglerne om grundskyldsfritagelse for ejendomme med bygningsfredede bygninger findes i lov om kommunal ejendomsskat § 7, stk. 1, litra d.

I de ”gode gamle dage” var det kommunerne, der administrerede reglerne. Det gjorde de endog meget forskelligt, hvilket igennem årene har givet anledning til en hel del frustration og sager, hvor BYFO har bistået ejerne i klagesager, genoptagelsessager etc.

Staten som myndighed

Efter flere års usikkerhed og forvirring hos ejere, os i BYFO og hos diverse myndigheder om, hvor (og hvordan) grundskyldsfritagelsesreglerne skal behandles og forstås, er det nu fastsat, at det er Vurderingsstyrelsen under Skatteministeriet – altså Staten – der er rette myndighed. Det er set fra BYFOs side en god nyhed. Nu er der en chance for, at reglerne administreres nogenlunde ens og, at ejerne bliver behandlet med samme retsgarantier som andre ejere, fx med adgang til at klage, genoptagelse etc.

Hvis en ejer er uenig med Vurderingsstyrelsen i en afgørelse om fx delvis grundskyldsfritagelse, kan sagen nu indbringes for Skatteankestyrelsen.

Også dette er set med ejernes og BYFO’s øjne en god nyhed.

I vinteren 2019/2020 bistod BYFO et af vores medlemmer i en sag, hvor Vurderingsstyrelsen havde fastholdt en tidligere kommunal afgørelse om, at alene 45,27 % var grundskyldsfritaget. Efter at sagen af ejeren/BYFO var indklaget for Skatteankenævnet valgte Vurderingsstyrelsen at genoptage sagen og ændrede afgørelsen til 100 % fritagelse. Efter BYFO’s opfattelse var der intet faktuelt nyt i sagen, men den nye afgørelse var alene udtryk for en ændret fortolkning af reglerne, svarende til den som BYFO har forfægtet i de seneste 5 år.

Og det er jo også godt!

Frist for revision af grundskyldsfritagelse den 31. oktober

Det som er mindre godt er, at Skattestyrelsen den 19. august 2020 har udsendt et udkast til ”styresignal” om omfanget af fritagelse for grundskyld for fredede ejendomme. Med ”styresignalet” vil Skattestyrelsen præcisere reglerne for fritagelse for grundskyld for fredede ejendomme, og samtidigt oplyse ejerne om, at de som alle andre borgere senest den 31. oktober 2020 skal henvende sig til Vurderingsstyrelsen med et ønske om genoptagelse eller revision af de fritagelser, der ikke er behandlet i overensstemmelse med styresignalet.

Dette hænger sammen med, at Folketinget inden sommerferien vedtog en ophævelse af genoptagelses- og revisionsadgangen for ejendomsvurderinger foretaget efter den tidligere gældende vurderingslov, hvilket så indirekte også har fået virkning for ”vores område”.

Det er derfor vigtigt, at ejere af ejendomme med fredede bygninger med delvis grundskyldsfritagelser senest den 31. oktober 2020 formelt anmoder Vurderingsstyrelse om en ændring, selvklart kun såfremt ejeren er uenig i afgørelsen.

Ejere der har spørgsmål til grundskyldsfritagelse for deres ejendom kan kontakte sekretariatet på sekretariat@historiskehuse.dk eller telefon 45571222.

BYFO har fremsendt et brev med bemærkninger til Skattestyrelsen om problematikken:

Styresignal grundskyld bemærk