Vandplan 3 er i høring – hvor ser du, om din ejendom påvirkes af et kommende projekt?

Vandplan 3 er i offentlig høring frem til den 22. juni 2022.
Alle lodsejere, der har anlæg og arealer i nærheden af områder, hvor der kan være interesser for projekter under Vandplan 3 bør være opmærksomme.

Vejstrup Vandmølle

Den letteste måde at undersøge om ens ejendom er omfattet af planen, er at gå ind på det kort på nettet, hvor alle oplysninger findes på MiljøGIS

Oplysninger findes frem ved at åbne lag i boksen til venstre på skærmbilledet. De lag, der overordnet set har interesser for lodsejere med anlæg og arealer nær vandløb er lagene ”VP3 høring– påvirkninger og arealanvendelse” og ”VP3 høring – indsatser”.

Under ”VP3 høring– påvirkninger og arealanvendelse” er der 18 forskellige parametre, som vises ved at trykke på den lille pil til højre på ”bjælken”. Så får man en oversigt, hvor alle de enkelte typer af spærringer fremgår. De kan vises på kortet, når der trykkes på den grå cirkel til højre, så den bliver grøn.

Det første parameter er ”spærringer i vandløb”, og ved tænde for den grå cirkel vises fysiske spærringer som prikker på kortet. Hvis der på ens ejendom er en markering, betyder det, at der er en fysisk spærring på ens ejendom, som på et tidspunkt kan forventes at indgå i et vandløbsprojekt.

Planlagte tiltag i Vandplan 3

For at se hvilke tiltag, der er planlagt i Vandplan 3, skal man klikke på laget ”VP3 høring – indsatser”, som viser de projekter, der indgår i den kommende vandplanperiodes projekter.

I laget findes 20 forskellige projekttyper, hvoraf ”fjernelse af fysiske spærringer” er et af elementerne. Ved klik på laget ”fjernelse af fysiske spærringer” vises stederne som markeringer. Hvis dette er markeret på ens ejendom, er det udtryk for at et projekt aktuelt er på vej.

Det er dog også værd at lægge mærke til de øvrige elementer i ”indsatslaget”. Det er for eksempel ”restaurering af ådale” og ”genslyngning af vandløb”, som begge er tiltag, som man vanskeligt kan være uenige i værdien af – for naturen. Men hvis en konsekvens er, at vandføring til en vandmølle eller at vandstand omkring en bygning ændres væsentligt, så er der også grund til at være opmærksom herpå.

Historiske Huse og Dansk Møllerforening indsender høringssvar

Historiske Huse og Dansk Møllerforening mener grundlæggende, at vandløbsstrækninger, hvor der er væsentlige kulturhistoriske og arkæologiske interesser bør tages ud af vandplanarbejdet. Desværre er vandplanarbejdet blevet gennemført uden det vigtige overordnede blik på disse interesser. Resultatet er, at der kan opstå situationer, hvor det er blevet en individuel opgave for de enkelte lodsejere, at gøre indsigelser mod vandløbsprojekter, der forringer eller potentielt forringer anlæggenes værdi.

Opfordringen lyder derfor, at alle lodsejere, der har interesse i kulturarv ved vandløb, skal være opmærksom på, at Vandplan 3 er i høring frem til den 22. juni 2022. Det er vigtigt at indsende høringssvar, og beskrive de kulturhistoriske interesser, og hvad eventuelle projekter vil betyde.

Høringsmaterialet findes på følgende webside: https://mim.dk/natur/vand/vores-vandmiljoe/hoering-af-vandomraadeplaner/

Historiske Huse og Dansk Møllerforening skriver et generelt høringssvar, hvor vi anmoder om, at der tages hensyn til kulturhistoriske interesser, og at opretholdelse af vandføring er væsentlig for fortsat bevaring af vandmøller. Men at opretholdelse af vandføring og vandstand også er vigtig for sikring af bygningers fundament, samt anden kulturarv i form af arkæologiske interesser. Det er muligt, at der ikke er registreret forhistoriske levn, men ofte har der været vandmølle på et sted gennem mange hundrede år, så derfor burde gravearbejde omkring vandmøller ikke kunne finde sted.