Ny vejledning til fredede bygninger fra Forsikring & Pension

Forsikringsbranchens fællesorganisation har netop udgivet en ny vejledning til ejere af fredede bygninger. Vejledningen skal hjælpe bygningsejere til at få en bedre forståelse af forsikringsaftalen samt forsikringsdækning i tilfælde af skade.

Kilde: Forsikring & Pension

Når det brænder eller der sker en anden skade, så træder forsikringsselskabet til, men inden der kan ske udbedring af skaden, så skal Slots- og Kulturstyrelsen tage stilling til, hvordan den skadede bygning skal reetableres. Som udgangspunkt skal forsikringstager ikke være bedre stillet efter en skade.

For at forsikringsselskaberne bedre kan risikovurdere en fredet eller bevaringsværdig bygning, ønsker forsikringsbranchen mere åbenhed om de fredede og bevaringsværdige bygninger. Årsag til fredningen skal være mere synlig og tilgængelig og det bør fremgå, hvorledes en bygning skal opføres, hvis fredningsbeskrivelsen fx omfatter flere perioder. Det er usikkert, om forsikringsselskabet skal se på fredningsbeskrivelsen eller på den eksisterende bygning? Fx hvis bygningen oprindelig var opført med stråtag, men nu har eternittag. Skal taget genopføres med stråtag eller eternittag som før skaden?

F&Ps konkrete ønsker og forslag

  • Udarbejdelse af konkrete retningslinjer (eksempelsamling) for hvordan skader på fredede og bevaringsværdige bygninger skal behandles i praksis
  • Udarbejdelse af tilgængelige bygningskort med angivelse af fredede og ikke fredede bygninger på den enkelte matrikel (er allerede en del af database for fredede og bevaringsværdige bygninger i DK (FBB), så kommunale sagsbehandlere og planlæggere kan få adgang hertil
  • Fredningsgrad bør fremgå – herunder hvad er fredet (de vigtigste områder af bygningen noteres) og bevaringsværdig (de vigtigste dele af udvendig udsmykning beskrives)
  • Det undersøges om en fælles pulje for fredede bygninger er muligt. Puljen kan dække differencen på en ”almindelig” bygningsbrandforsikring og fredningsværdien.

Gennemgang af fredede bygninger

Slots- og Kulturstyrelsen har siden 2010 været i gang med en systematisk gennemgang af alle fredede bygninger, så der skabes bedre viden om fredningsværdierne i de fredede bygninger. Fredningsgennemgangen skal skabe bedre overblik og viden om de fredede bygninger. Fredningerne bliver mere forståelige, og det tydeliggøres, hvilke værdier som er vigtige at bevare.

Læs vejledningen fra Forsikring & Pension

I forbindelse med spørgsmål omkring forsikring af fredede bygninger og indhentning af tilbud anbefaler Historiske Huse at medlemmer kontakter sekretariatet.