Ny statik og brandcertificering gør flere byggesager dyrere

Med bygningsreglementet 2018 blev kommunens tekniske byggesagsbehandling udfaset. For byggeri af en vis størrelse eller kompleksitet blev der i stedet indført krav om, at der anvendes certificerede statikere og brandrådgivere. Dette har været et krav fra 1. januar 2020. Historiske Huse oplever flere sager med husejere, der får en både langt dyrere og mere besværlig byggeproces og der er samtidig en udpræget mangel på certificerede rådgivere til at håndtere sagerne.

 

Det er de certificerede statikere og brandrådgivere, der skal sikre, at byggearbejder dokumenteres og kontrolleres samt at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner og brandforhold overholdes. Kommunen skal således ikke længere påse, at de tekniske forhold i byggeriet overholder bygningsreglementets bestemmelser på brand- og konstruktionsområdet. Kommunen er dog stadig bygningsmyndighed og skal derfor bl.a. udstede byggetilladelser, ibrugtagningstilladelser og behandle lovliggørelsessager.

Ordningen indebærer, at det alene er bygningsejerens ansvar, at byggearbejdet overholder de tekniske krav i bygningsreglementet. Som bygningsejer er man ansvarlig for lovligheden af byggeriet. Det betyder, at man er ansvarlig for, at der er udarbejdet den fornødne dokumentation for byggeriet, og at byggeriet er dokumenteret, kontrolleret og udført i overensstemmelse med gældende regler.

Hvis det viser sig, at byggearbejdet kræver en certificeret rådgiver, er det bygningsejer, der skal udpege en sådan. Dette skal ske inden, der ansøges om byggetilladelse.

Hvornår skal jeg som ejer bruge en certificeret statiker eller brandrådgiver?

Når du som bygningsejer skal have udført et byggearbejde og skal afgøre, om der i den forbindelse skal anvendes en certificeret statiker eller brandrådgiver, kan du i første omgang undersøge, om byggearbejdet er undtaget fra krav om byggetilladelse. Hvis byggearbejdet ikke kræver en byggetilladelse, skal der som udgangspunkt ikke anvendes en certificeret statiker eller brandrådgiver.

Dernæst kan du undersøge, om byggearbejdet er undtaget fra indplacering i en konstruktionsklasse, jf. BR18, § 489 eller en brandklasse, jf. BR18, § 493.  Dette kræver måske hjælp fra en rådgiver. Hvis det er undtaget eller kan indplaceres i brandklasse 1 og konstruktionsklasse 1, skal der ikke anvendes en certificeret statiker eller brandrådgiver. Som udgangspunkt vil et enfamiliehus på 2 etager eller mindre havne i både brandklasse 1 og konstruktionsklasse 1.

Hvis arbejdet derimod kræver byggetilladelse og er indplaceret i konstruktions- eller brandklasse 2-4, skal der en certificeret rådgiver ind over.

Skaber problemer for ejerne

Hvor det tidligere var kommunen, der var myndighed kommer ejere nu ofte i en situation, hvor de bliver nødt til at entrere med en certificeret statiker eller brandrådgiver. Det kan i flere tilfælde blive meget dyrt. I et eksempel vi kender  fra et medlem skulle en ejer anlægge en tagterrasse. Ingeniørens statiske beregninger skulle under de nye regler certificeres af en statiker, der ikke var projekterende på sagen. Ingeniøren skulle have 35.000 kr. og den certificerede statiker 35.000 kr. Dertil kom arkitekthonorar for projektering og ansøgning. Det betød altså, at ejer skulle betale ca. 100.000 kr. – uden nogen garanti for at få tilladelse til at bygge.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører har selv påpeget, at ordningen ikke fungerer optimalt. Både fordi der er meget høje dokumentationskrav, for få certificerede statikere og brandrådgivere samt for få præ-accepterede løsninger, der kan lette arbejdet – særligt med de mindre byggeprojekter (FRI Nyhedsmail uge 37, 2020).

I Historiske Huse er vi samtidig bekymrede for, om der blandt de certificerede statikere er den samme forståelse for de særlige vilkår, der gælder de fredede og bevaringsværdige bygninger, som der har været i kommunerne.

Vi er i dialog med myndighederne, men vil meget gerne høre fra medlemmer, der har erfaringer – gode og dårlige – med den nye certificerings-ordning.

Læs mere på Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens temaside om Certificeringsordning for brand og konstruktioner

Find certificerede statikere og brandrådgivere