Nye retningslinjer for fredede bygninger

Slots- og Kulturstyrelsen er i færd med at udgive en samling af faglige retningslinjer, der skal biddrage til en mere ensartet og gennemsigtig forvaltning, når det gælder behandling af byggesager på fredede bygninger. De første nye retningslinjer er nu tilgængelige.

Kommandørgården, Rømø. Foto: SLKS.

I retningslinjerne har styrelsen nedskrevet deres praksis for at sikre en ensartet og gennemsigtig forvaltning og de faglige retningslinjer fungerer således som værktøj til sagsbehandling for styrelsens medarbejdere. De faglige retningslinjer henvender sig endvidere til fagfolk, myndigheder, ejere og andre særligt interesserede.

Indblik i byggesagsbehandling

I retningslinjerne kan man blandt andet få indblik i, hvad en ansøgning bør indeholde, hvordan styrelsen vurderer en ansøgning, og hvad man som udgangspunkt kan forvente at få lov og støtte til. Retningslinjerne beskriver også, hvordan man kan istandsætte og ombygge fredede bygninger og samtidig bevare deres fredningsværdier.

Retningslinjerne bygger på erfaringer, som Slots- og Kulturstyrelsen blandt andet har indsamlet i forbindelse med bygningsfredningsgennemgangen, der fandt sted fra 2010 til 2016. Netop fredningsgennemgangen har givet styrelsen et overblik over, hvad man skal være særligt opmærksom på, når man arbejder med fredede bygninger.

Grundlag for dialog

Enhedschef Merete Lind Mikkelsen siger:

”I Slots- og Kulturstyrelsen ser vi det som en stor fordel, at bygningsejere, arkitekter og rådgivere nu bedre kan se, hvordan styrelsens myndighedsbehandling af de fredede bygninger foregår. Med de faglige retningslinjer skaber vi gennemsigtighed i vores forvaltning, så man som borger eller virksomhed har mulighed for at sætte sig ind i, hvad man som udgangspunkt kan forvente at få tilladelse til i en byggesag, hvis man ejer et fredet hus eller bygning. Det er vores forventning, at retningslinjerne giver et rigtigt godt grundlag for den dialog, vi har med ejerne i langt de fleste byggesager.”

Praksisændringer

Slots- og Kulturstyrelsen foretager en række ændringer af praksis for behandling af byggesager inden for forskellige typer bygningsarbejder. Disse ændringer beror blandt andet på erfaringer fra fredningsgennemgangen, som blev gennemført 2010-2016.

Slots- og Kulturstyrelsens praksis for behandling af byggesager er beskrevet i de enkelte faglige retningslinjer.

Se en samlet oversigt over praksisændringer.

Fakta om retningslinjerne

Slots- og Kulturstyrelsen planlægger at udgive i alt omkring 45 faglige retningslinjer om behandling af byggesager på de fredede bygninger. Retningslinjerne er udarbejdet med input fra et eksternt ekspert- og brugerpanel bestående af blandt andet rådgivende arkitekter og ejere. Retningslinjerne udgives både som pdf og som trykte hæfter.

De nye, faglige retningslinjer har før offentliggørelsen været forelagt Det Særlige Bygningssyn, der rådgiver Slots- og Kulturstyrelsen om bygningsfredningsmæssige spørgsmål.

Læs de faglige retningslinjer