Lejeloven

BYFOs kommentar til Søren Pinds forslag om at sætte huslejen fri.

Vester Søgade, København

Kære Søren Pind

Foranlediget af artiklen i Berlingske den 14. januar om liberalisering af lejeloven vil Bygnings Frednings Foreningen, BYFO, gerne gøre opmærksom på et forhold afledt af problematikken. BYFO er interesseorganisation for omtrent 2000 private ejere af fredede bygninger og fungerer samtidig som sekretariat for Foreningen Bevaringsværdige Bygninger.

Problemstilingen, som gennem årene har haft foreningens bevågenhed, udspringer af det, vi kalder, ”det bygningskulturelle saneringstab”, som uundgåeligt opstår ved istandsættelse af bevaringsværdige udlejningshuse på herregårdene, hvis de istandsættes i overensstemmelse med de fordyrende materialer og håndværksmæssige principper, deres byggestil og alder betinger.

Mange udlejningshuse rundt om på herregårdene har både store arkitekturhistoriske og håndværksmæssige kvaliteter og fortjener et istandsættelsesniveau, hvor den efterfølgende udlejningsindtægt imidlertid aldrig ville kunne forrente omkostningerne.

Der har gennem en årrække været anvendt betydelige midler til byfornyelse, og BYFO har plæderet for politisk opbakning til at kanalisere nogle af disse midler ud i landdistrikterne for at dæmme op for det tab af bygningskulturelle værdier, der er den uundgåelige konsekvens af for billig og forkert istandsættelse.

En anden og mere effektiv løsning ville naturligvis være at differentiere lejeloven. En liberalisering af lejelovens stramme regulering af huslejerne ville sætte ejerne i stand til at opkræve en husleje, som muliggør en istandsættelse på det niveau, husene fortjener – eller sagt på en anden måde: ejerne ville få dækket det bygningskulturelle saneringstab.

Med husenes tilhørende udhuse og store haver samt beliggenhed i ofte naturskønne omgivelser, repræsenterer de potentielt store herlighedsværdier. Istandsat med respekt for bevaringsværdierne ville lejeindtægterne på disse huse kunne forsvare investering i også de bygningskulturelle kvaliteter.

Henset til landdistrikternes afvandring af ressourcestærke borgere, såvel intellektuelt som økonomisk, mener vi i øvrigt, det er uhensigtsmæssigt ikke at kunne tilbyde attraktive boliger, der vil kunne tiltrække denne gruppe lejere.

BYFO står naturligvis til rådighed, såfremt du skulle ønske at drøfte forholdene for de pågældende ejere/bygninger.

Med venlig hilsen

Birthe Iuel