Vandplanerne

Kulturhensyn kan ikke altid forenes med vandløbsindsatsen. Dansk Møllerforening afgiver høringssvar.

Kaleko Mølle

Dansk Møllerforening har i lighed med BYFO indsendt høringssvar, hvor man peger på, at der skal tages hensyn til vandmøllernes vandføring. I vandplanerne nævnes ca. 1500 steder, hvor fysiske spærringer skal fjernes. Dansk Møllerforening beder om, at de 50 mest værdifulde møller lades urørte, så de beholder vandføring og mulighed for at fungere og dermed at kunne bevares.

Møllerforeningen påpeger, at der ud over de fredede vandmølleanlæg findes et mindre antal vandmøller, som er bevaret og i funktion, og foreningen peger på, at det begrænsede antal vandmøller med bevaret funktion, der er tilbage i Danmark, bør bevares som funktionelle møller med vandføring til tilstrækkelig daglig driftstid til, at de kan bevares som væsentlige kulturhistoriske møllesteder med funktion i behold.

Foreningen pointerer endvidere, at anlægsarbejder omkring vandmølleanlæg risikerer at ødelægge og fjerne vigtige kulturhistoriske spor i landskabet. Denne type kulturspor bør ikke bortgraves – det vil fjerne flere hundredes års historie.

Med hensyn til de fredede vandmøller, hvor Kulturstyrelsen har udvidet den eksisterende bygningsfredning til også at gælde omgivelserne, slår foreningen fast, at der bør ydes den største beskyttelse. Her bør ingen forandringer ske – hverken med hensyn til ændringer i vandføring eller terrænændringer.

Endelig slår foreningen fast, at der med vandplanerne er startet et kontinuerligt pres på vandmøllerne, idet vandplansarbejdet er en fortsættende proces.

Læs også:

Den 20. marts havde BYFO på opfordring fra Flemming Møller Mortensen, formand for Folketingets kulturudvalg, inviteret udvalget til møde i Lindencrones palæ, hvor dansesalen venligst var udlånt til formålet af ejeren Troels Holck Poulsen

Også de to kontorchefer Mogens Morgen og Jesper Dahl fra Kulturstyrelsen samt Morten Stenak fra fysisk planlægning var inviteret.

Følgende emner blev drøftet:

  • Fredningsgennemgangen, herunder fredningsophævelser og de deraf følgende problemer med sikring af værdifulde helheder, samt mange kommuners manglende vilje og evne til at sikre de ca. 300.000 bevaringsværdige bygninger
  • Den manglende konkurrence forsikringsselskaberne imellem, ejernes ansvar for at forsikre bygningerne forsvarligt og de alt for høje forsikringspræmier, fordi kulturstyrelsen er kravstiller ved storskader, hvilket betyder 4 – 5 gange så høje genopførselsbeløb, som for almindelige huse
  • Vandmiljøplanernes vægtning af fiskenes evne til at passere alle steder i vandløbene frem for kulturarven, hvilket betyder at mange middelalderlige mølleanlæg og voldgrave nedprioriteres
  • Den ny energiforsyningsafgifts urimelige belastning af ejere af fredede bygninger, som ikke må isolere deres bygninger i tilstrækkeligt omfang og derfor føler afgiften som en ekstra straf.

Vi havde et godt møde med stor spørgelyst fra de fremmødte politikere. BYFO blev opfordret til at søge fælles for kulturudvalget og energiudvalget.

Ved mødets afslutning inviterede Alex Ahrendtsen (DF) BYFO til møde på Christiansborg, og BYFO benyttede lejligheden til at invitere kulturudvalget på tur til Willestrup ved Randers, så medlemmerne ved selvsyn kan se, hvad vandmiljøplanerne gør ved en renæssancehovedbygning og et middelalderligt kulturmiljø, når vandgennemstrømningen forringes i mølledammen, fordi vandet fremover skal ledes udenom dammen i nygravet kanal – blot for at lambretten, en ikke spiselig fiskeart, skal kunne svømme de sidste få kilometer op til Blåkilde, hvorfra Willestrup å har sit udspring.