Landsskatterets­kendelse

Skattemæssig succession ved omdannelse til selskab

Skattemæssig succession ved omdannelse til selskab kan være en stor fordel for ejere af fredede ejendomme, der vil forberede et generationsskifte med familie eller kapitalstærk medejer af ejendommen.

Succession indebærer, at der ikke sker beskatning af ejeren ved overdragelse af ejendommen til selskabet, idet selskabet på alle måder indtræder i overdragerens skattemæssige stilling. Først ved selskabets videresalg af ejendommen udløses der beskatning af selskabet, med udgangspunkt i tidligere ejers kostpris, forbedringer og afskrivninger.

SKAT har tidligere haft den opfattelse, at ejere, der anvender BYFO-systemet, ikke kunne overdrage en restsaldo på ikke fratrukne afholdte udgifter til selskabet. Men Landsskatteretten har i kendelse af 19/9-2014 godkendt, at selskabet kan succedere i afholdte udgifter, og således fortsætte med fradrag på tidligere ejers grundlag. Det er glædeligt, at der endelig er skabt ligestilling på successionsområdet i forhold til ejere, der ikke har benyttet sig af BYFO-systemet.

Bemærk, at der fortsat ikke kan succederes i opsparede fradragsmuligheder, som altså går tabt, når der ikke er afholdt tilsvarende udgifter på ejendommen.

Frederiksberg d. 29/10-2014

Ebbe Ravn

Statsautoriseret revisor