Folketingets kulturudvalg inviteret til møder

Vandplaner, fredningsgennemgang og forsikringer var blandt mødepunkterne.

Den 20. marts havde BYFO på opfordring fra Flemming Møller Mortensen, formand for Folketingets kulturudvalg, inviteret udvalget til møde i Lindencrones palæ, hvor dansesalen venligst var udlånt til formålet af ejeren Troels Holck Poulsen.

Også de to kontorchefer Mogens Morgen og Jesper Dahl fra Kulturstyrelsen samt Morten Stenak fra fysisk planlægning var inviteret.

Følgende emner blev drøftet:

  • Fredningsgennemgangen, herunder fredningsophævelser og de deraf følgende problemer med sikring af værdifulde helheder, samt mange kommuners manglende vilje og evne til at sikre de ca. 300.000 bevaringsværdige bygninger
  • Den manglende konkurrence forsikringsselskaberne imellem, ejernes ansvar for at forsikre bygningerne forsvarligt og de alt for høje forsikringspræmier, fordi kulturstyrelsen er kravstiller ved storskader, hvilket betyder 4 – 5 gange så høje genopførselsbeløb, som for almindelige huse
  • Vandmiljøplanernes vægtning af fiskenes evne til at passere alle steder i vandløbene frem for kulturarven, hvilket betyder at mange middelalderlige mølleanlæg og voldgrave nedprioriteres
  • Den ny energiforsyningsafgifts urimelige belastning af ejere af fredede bygninger, som ikke må isolere deres bygninger i tilstrækkeligt omfang og derfor føler afgiften som en ekstra straf.

Vi havde et godt møde med stor spørgelyst fra de fremmødte politikere.

BYFO blev opfordret til at søge fælles for kulturudvalget og energiudvalget.

Ved mødets afslutning inviterede Alex Ahrendtsen (DF) BYFO til møde på Christiansborg, og BYFO benyttede lejligheden til at invitere kulturudvalget på tur til Willestrup ved Randers, så medlemmerne ved selvsyn kan se, hvad vandmiljøplanerne gør ved en renæssancehovedbygning og et middelalderligt kulturmiljø, når vandgennemstrømningen forringes i mølledammen, fordi vandet fremover skal ledes udenom dammen i nykravet kanal – blot for at lambretten, en ikke spiselig fiskeart, skal kunne svømme de sidste få kilometer op til Blåkilde, hvorfra Willestrup å har sit udspring.

Alt i alt en givtig dag.