Ejendomsvurderinger

- hvordan forbereder jeg mig bedst til en eventuel klage?

Vibæk Mølle

Som bekendt har det nye ejendomsvurderingssystem vakt megen postyr, håbløshed og offentlig debat – med rette.

Landets boligejere har modtaget en såkaldt foreløbig vurdering, som forekommer ude af trit med virkelighedens verden, med frustrationer til følge. Problemet forstærkes af, at man – som hovedregel – ikke kan klage over den foreløbige vurdering, men må vente til den endelige vurdering foreligger.

Det er dog værd at notere sig, at de foreløbige ejendomsvurderinger bygger på et ufuldstændigt datagrundlag, idet der f.eks. ikke er taget højde for fredninger og lokalplaner. Heri ligger der naturligvis forhold, der efter omstændighederne, potentielt vil kunne påvirke ejendomsværdien markant. F.eks. i forhold til begrænsninger i ejendommens anvendelsesmuligheder.

Er man således til sinds, at klage over ejendomsvurderingen, er det af yderste vigtighed, at man har identificeret de momenter der vil kunne påvirke ejendommens værdi. Et godt sted at begynde er på de respektive kommuners hjemmesider, hvorfra der er adgang til kommune- og lokalplaner.

Endvidere er det en god idè at forholde sig til den enkelte ejendoms historik i forhold til den kommunale forvaltning. Den finder man på www.weblager.dk hvorefter man klikker på den konkrete kommune og foretager adressesøgning. Her vil fremgå de sager som ejendommen historisk set har været underlagt i forhold til kommunen. Der kan f.eks. være tilladelser og påbud, men også byggesager vil være at finde her.

Endelig er det vigtigt, at det såkaldte BBR-register er i overensstemmelse med fakta. Registeret er et af de vigtigste datagrundlag for Vurderingsstyrelsens ansættelser. Man bør således sikre sig, at registreringen er korrekt; det være sig både i forhold til de enkelte bygningers aktuelle anvendelse, kvardratmetre og tekniske anlæg.

Man har som ejer selv ansvaret for registerets korrekte udvisende, og man har selv mulighed for at foretage de evt. nødvendige ændringer.  Det sker via SKATs selvbetjente og digitale løsning ”Ret BBR-oplysninger”, hvilken findes på hjemmesiden www.bbr.dk.

Har man således fået bragt de nævnte forhold på plads, er der skabt et godt udgangspunkt for en vellykket klagesag, når der engang bliver åbnet mulighed herfor.

Det skal slutteligt bemærkes, at man som husejer altid har mulighed for at anmode Vurderingsstyrelsen om indsigt i det datagrundlag, der har dannet grundlag for vurderingen af ens ejendom. Klage eller anmodning om genoptagelse skal ske ved henvendelse til Vurderingsportalen. Man får adgang via MitId.

For spørgsmål til ovenstående: Kontakt jurist Lorens Hansen på leh@historiskehuse.dk