Dan Jørgensen vil ødelægge Danmarks byggede kulturarv.

Det bliver spændende, hvad EU’s kommende energidirektiv stiller af krav til energicertificering af Europas boliger. Der er ingen tvivl om, at vi vil se skærpede krav til certificering af bygningerne, og det bliver dyrt. Der er heller ingen tvivl om, at vi vil se en masse udvendige isoleringer, som vil forandre vores bygningsmasse til ukendelighed.

Vores Klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen har allerede forgrebet begivenhederne med etablering af den populære Bygningspulje.

Selv om eksperterne på området fortæller, at de fleste bygninger med lidt omtanke sagtens kan isoleres indefra, har han nemlig besluttet, at Bygningspuljens midler ikke kan anvendes til indvendig isolering. Det betyder at ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger således er forhindret i at anvende puljens midler til indvendig isolering af ydervægge. Det siger sig selv, at bevaringsværdierne forsvinder ved udvendig isolering.

Da de fredede bygninger – bygninger af national betydning – hele tiden har været undtaget bygningsreglementets energibestemmelser, har de også været fritaget for energicertificering, som det kræves for at ansøge om puljemidler. Det står i skarp modsætning til, at de offentligt ejede fredede bygninger godt kan modtage puljemidler, fordi de i ministerens øjne har adgang til fagligt kvalificerede ressourcer i anvendelsen af midlerne – hvad han mener, de privatejede ikke har.

De bevaringsværdige bygninger – bygninger af lokal betydning – kan også kun i begrænset omfang anvende Bygningspuljens midler, men det er af en anden grund. Er bygningerne underlagt kommunale bevaringsbestemmelser, og kommunen ellers tager sit ansvar alvorligt, får ejeren ikke lov til at foretage udvendig isolering, idet beskyttelsen af bevaringsværdige bygninger netop omfatter klimaskærmen. Og ansvarlige ejere, hvis huse ikke er underlagt kommunale bevaringsbestemmelser, drømmer ikke om at ødelægge kulturarven ved at pakke den ind i udvendig isolering.

Privatejede fredede huse udelukkes

Med disse regler for anvendelse af Bygningspuljens midler har Dan Jørgensen udelukket alle privatejede fredede bygninger samt alle bevaringsværdige bygninger omfattet af kommunale bevaringsbestemmelser fra at kunne ansøge og anvende midlerne til indvendig isolering af ydervægge. Derimod støtter han udvendig isolering af vores mest værdifulde byggede kulturarv over hele landet.

Tilsyneladende har ingen fortalt Dan Jørgensen, at historiske bygninger, opført i traditionelle materialer, der set i et livscyklusperspektiv efter isolering, er de mindst klimabelastende bygninger af alle. De står der allerede og har gjort det i mange år. De ældste af dem er opført i materialer hvortil aldrig har været anvendt fossile brændstoffer, de kan skilles ad og materialerne kan genanvendes.

Alternativt ved han det, men ser det som sin fornemste opgave at prioritere klima frem for kulturarv og dermed slette alle spor af tidligere tiders byggeskik og arkitektur.

Bevaringsværdige huse skæmmes

Det er uhyggeligt, at de ministerier, hvis ressort omfatter de fredede og bevaringsværdige bygninger, ikke taler sammen i koordineringen af klimaindsatsen. Man kan derfor frygte, hvad der sker, når det kommende bygningsdirektiv skal implementeres i dansk lovgivning.

For lige om lidt skal EU’s bygningsdirektiv implementeres i bygningsreglementets bestemmelser. Vi bliver alle pålagt at nedbringe udledning af CO2 fra vores boliger. Sandsynligvis vil de fredede og de bedste bevaringsværdige bygninger være omfattet af en undtagelsesbestemmelse, hvis ordlyd bliver, at ”officielt beskyttede bygninger er undtaget bestemmelserne”.

Anvendes denne ordlyd direkte i bygningsreglementet vil fredede bygninger og bygninger, der er omfattet af bevaringsbestemmelser i en kommuneplan, byplanvedtægt og lokalplan være undtaget. Alle andre bygninger er ikke. Taler vi om de bevaringsværdige bygninger, drejer det sig sandsynligvis om mere end halvdelen. Vi kender ikke antallet, men store dele af Danmark er ikke lokalplanlagt.

Derfor kan man håbe, at hvem end, der bliver statsminister i næste uge, er ekstremt bevidst om, hvad et forkert valg af klima-, energi og forsyningsminister kan betyde for vores historiske bygninger. En minister uden veneration for den del af kulturarven, og som ikke formulerer en udvidet undtagelsesbestemmelse kan forårsage, at store dele af landets bevaringsværdige bygninger pakkes ind i isolering og puds.

Men selv hvis det lykkes, så ligger der også en opgave hos kommunerne. Først og fremmest må de håndhæve allerede indskrevne bevaringsbestemmelser i planredskaberne, men derudover ligger der en meget stor opgave med at vurdere og registrere bevaringsværdierne hos kommunens øvrige bygninger, før tilladelse til udvendig isolering kan tilkendes borgerne. Hvis ikke vi passer på, risikerer vi, at det smukke Danmark, vi kender, forsvinder.