BYFO advarer mod forslag til lovændring

Lovændringen vil være til skade for de fredede og bevaringsværdige bygninger.

Lovændringen vil være til skade for de fredede og bevaringsværdige bygninger.

BYFOs høringssvar: Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om tvungen administration af udlejningsejendomme.

(Forenkling og modernisering, stråmandsudlejning, energibesparelser m.v.)

Bygnings Frednings Foreningen, BYFO, der er interesseorganisation for ejere af fredede bygninger, har desværre ikke fået udkastet i høring, men er blevet tilsendt det ad andre kanaler og skal hermed kommentere høringsmaterialet på et for BYFO væsentligt punkt.

I lov om midlertidig regulering af boligforholdende foreslås følgende ændring:

I § 5 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Stk. 2 kan kun finde anvendelse for lejemål i ejendomme med en energiramme på A-D i energimærkningen efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger. «

Med forslaget gøres det til en forudsætning for benyttelse af de særlige regler i lovens § 5, stk. 2, at ejendommen som helhed skal opfylde en energiramme på højst D. En sådan ændring vil i urimelig grad ramme de fredede bygninger, idet Kulturarvsstyrelsen med hjemmel i bygningsfredningsloven stort set ikke tillader energibesparende foranstaltninger på disse ejendomme.

BYFO skal derfor advare om, at bestemmelsen, såfremt den kommer til at omfatte fredede bygninger m.m., kan få ganske uheldige konsekvenser for den ypperste del af den byggede kulturarv.

BYFO skal på den baggrund anbefale, at fredede bygninger m.m. undtages bestemmelsen, som man blandt andet kender det fra Bygningsreglementet, hvor fredede bygninger og bevaringsværdige bygninger, der er omfattet af en kommuneplan eller bevarende lokalplan, er undtaget energikrav ved renovering.

BYFO står til rådighed for uddybning af ovenstående.