Bredt flertal bag aftale om at ændre museumsloven

Et bredt flertal af Folketingets partier bestående af Socialdemokratiet (regeringen), Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Kristendemokraterne og Frie Grønne har indgået stemmeaftale om at ændre museumslovens fortidsmindebestemmelser. I ændringen indgår bl.a. oprettelsen af en kulturarvsafdeling i Miljø-og Fødevareklagenævnet, hvortil BYFO får udpegningsret. Lovforslaget er i høring til den 12. januar.

 

Det skal i visse tilfælde være lettere at foretage ændringer i fortidsminder for at styrke formidling og tilgængelighed mener et flertal. Tanken er derudover, at mulighederne for dispensation bliver mere gennemsigtige for borgerne.

Anlægslov eller ikke anlægslov

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:
“Jeg er glad for at have fået bred opbakning til en mere moderne museumslov, der vil sikre en bedre balance mellem beskyttelse, formidling og tilgængelighed. Flere konkrete sager har vist os, at den balance mangler i dag, fordi reglerne er for stive. Jeg forventer, at ændringerne i museumsloven blandt andet vil kunne bane vejen for, at Nyborg Slot-projektet kan gennemføres. Vi har gransket konsekvenserne af både museumslov og anlægslov. Der er ikke udsigt til, at projektet vil kunne stå færdigt hurtigere med en anlægslov. Så nu arbejder vi videre med en ændring af museumsloven.”

Venstre mener derimod, at en anlægslov er vejen frem. Venstres medlem af Folketingets kulturudvalg Stén Knuth siger:

“Venstre havde gerne set, at vi samtidig med revideringen af loven igangsatte en anlægslov, der muliggør projektet omkring Nyborg Slot, fordi vi tror, at revideringen af loven og herefter igangsættelse af processen vil forlænge projektets færdiggørelse, frem for en anlægslov som hurtigere vil færdiggøre projektet. Venstre vil snarest fremsætte beslutningsforslag om anlægslov, som skal sikre fremdriften i projektet.”

Hvad med de private ejere?

Lovændringen er i høj grad foranlediget af det storstilede projekt på Nyborg Slot, der strandede efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet gav flere klagere medhold i at indgrebet fysisk og visuelt var for voldsomt i forhold til formidlingsgevinsten. Ændringerne giver flere muligheder for at dispensere fra fortidsmindebestemmelserne . bl.a. af formidlingshensyn. Derudover oprettes en kulturarvsenhed, hvor der tilknyttes to sagkyndige med faglig indsigt på kulturarvsområdet. BYFO/Historiske Huse får sammen med andre organisationer ret til at udpege disse sagkyndige.

Af interesse for de private ejere indsættes en bemyndigelsesbestemmelse til kulturministeren til at fastsætte nærmere regler om ændringer af underordnet betydning, hvor der ikke skal søges om dispensation. Dette bl.a. for at muliggøre nutidig, etableret anvendelse (§ 29, stk. 3).

Historiske Huse har længe arbejdet for at fremtidig lovgivning levnede mulighed for individuel sagsbehandling med skyldigt hensyn til alder og arkæologisk betydning, og ikke som i dag, hvor alle fortidsminder pr. definition er af lige stor betydning og administreres herefter. Birthe Iuel, direktør, Historiske Huse:

“Vi er meget glade for, at der i lovforslaget er lyttet til vores synspunkter og åbnet op for et moderne liv på den privatejede jord, som er dækket af museumslovens fortidsmindebestemmelser. Ejere har tidligere fået forbud mod at stille en havebænk eller en trampolin på egen jord – også på steder, hvor der ikke er offentlig adgang. Det er godt, at der bliver mulighed for at give evt. tidsbegrænsede tilladelser til etablering eller opsætning af eksempelvis, paraboler, trampoliner, mindre drivhuse, pavilloner, terrasser, havemøbler m.m, så længe voldstedet ikke har betydelig arkæologisk interesse og i øvrigt ikke anfægtes ved nedgravning. Vi vil fremover holde øje med, at en lovændring også i praksis får de positive konsekvenser for ejerne, som der lægges op til.”

Se lovforslag og høringsbrev 

Læs Historiske Huses Brev til Kulturudvalget ang fortidsmindeomraadet