Åbent brev til kulturministeren om Corona-støtte til ejere

Flere ejere af fredede bygninger i landdistrikterne afholder konferencer og bryllupper m.m. for at kunne løfte den omfattende vedligeholdelse. I den nuværende situation står de imidlertid uden indtægt, samtidig med at de sjældent er dækket af de eksisterende hjælpepakker Derfor har Birthe Iuel fra Historiske Huse henvendt sig til kulturministeren med henblik på at få etableret en særpulje til vedligehold af bygningerne i den kommende tid.

 

Brev sendt til Kulturminister Joy Mogensen: 

Hjælp til små og mellemstore virksomheder i fredede bygninger beliggende i landdistrikterne

Der er gennemført en lang række kompensationspakker for erhvervslivet og kulturlivet, som er med til at afbøde de værste skadevirkninger af Corona-krisen og redde en række virksomheder fra konkurs.

Desværre er aktiviteter og arrangementer under 500 personer ikke dækket. Det er som oftest den type  arrangementer, som private ejere af fredede bygninger afholder – koncerter, bryllupper, events, udstillinger m.m.  Indtjeningen herfra er helt afgørende for at skaffe midler til det løbende og omkostningstunge vedligehold af de fredede bygninger – ikke mindst til de funktionstømte fredede bygninger i landdistrikterne. For at sikre drift og dermed et afkast til dækning af vedligeholdelsen, har mange ejere gennem de senere år investeret massivt i at åbne op og skabe kommercielle aktiviteter i disse bygninger.

Den stoppede drift med deraf følgende udeblivende indtjening, og det forhold at ejerne oftest ikke er dækket af de eksisterende hjælpepakker, betyder, at aktiviteterne er i fare for at måtte lukke og ikke genåbne. Konsekvensen heraf vil følgelig være et voldsomt efterslæb på det nødvendige vedligehold på en lang række sårbare bygninger – primært i landdistrikterne.

Derfor håber vi, at man fra politisk hold vil oprette en ekstra puljebevilling til de berørte ejere. Puljen, der ville kunne administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, skal udelukkende bruges til bygningsarbejder på fredede bygninger og kun til ejere som kan dokumentere et indtjeningstab i disse bygninger, og som samtidig ikke er dækket af andre hjælpepakker. I dag gives der direkte støttemidler fra Slots- og Kulturstyrelsen til dækning af større istandsættelsesopgaver på de fredede bygninger generelt.

Vi foreslår, at man i denne ulykkelige situation yder en samlet ekstrabevilling på 30 mio. kr. til sikring af den del af vores fælles privatejede kulturarv, som danner ramme om kommercielle aktiviteter indenfor oplevelsesøkonomien.

En sådan hjælp vil også være med til at sikre arbejdspladser for håndværkere og rådgivere, der arbejder med vores kulturarv og som ellers vil blive ramt, når istandsættelsesarbejder aflyses fra ejernes side.

Birthe Iuel, Præsident, Historiske Huse