Udfordringer ved vedligehold af fredede bygninger bliver undersøgt

Slots- og Kulturstyrelsen udsender i disse dage spørgeskemaer til cirka 500 ejere af fredede bygninger. Skemaerne er en del af et større arbejde i styrelsen, der skal identificere nogle af de udfordringer med vedligehold af fredede bygninger, som ejerne oplever.

 

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen

Der er i Danmark omkring 9.000 fredede bygninger rundt omkring i hele landet, hvoraf langt størstedelen er i god stand. Der er dog også bygninger, som er mere udsatte.

For at kunne rådgive ejere af fredede bygninger bedre, vil Slots- og Kulturstyrelsen forsøge at identificere, hvilke udfordringer ejerne oplever i forhold til at vedligeholde deres bygninger, og derfor har styrelsen netop udsendt et spørgeskema til cirka 500 ejere, som de vil modtage i e-Boks.

Fredningsgennemgang gav overblik

På baggrund af den nationale fredningsgennemgang, der blev afsluttet i 2016, har Slots- og Kulturstyrelsen i dag et godt overblik over de fredede bygningers tilstand.

Fredningsgennemgangen viste, at en række fredede bygninger er i risiko for at forfalde, og derfor er der sat gang i et større analysearbejde i styrelsen, der skal afdække, hvilke faktorer som er særligt udfordrende for ejerne af fredede bygninger.

Slots- og Kulturstyrelsens formål med analysearbejdet er at opnå et overblik over omfanget af udfordringerne og få et mere dybdegående kendskab til bygninger og bygningstyper, hvis frednings­værdier – og dermed fredningsstatus – på lidt længere sigt kan være udsat.

Svar giver vigtig viden

Spørgeskemaet er en del af analysearbejdet, og styrelsen håber, at de ejere, der modtager spørgeskemaet, har lyst til at deltage, da besvarelserne vil give styrelsen vigtig viden i den samlede indsats for at sikre fredede bygninger i Danmark.

Modtagerne af spørgeskemaet udgør et repræsentativt udvalg af de fredede bygninger fordelt over hele landet og på de forskellige bygningstyper. Det er altså ikke alle ejere af fredede bygninger, der vil modtage et spørgeskema i e-Boks.