Ejerlejlighedernes grundfonde efter de nye ejendomsvurderinger

De ejendomme der på nuværende tidspunkt ikke er målt op til forfald-pr-år, og som er pålagt grundfondsordningen, bør alvorligt overveje at blive opmålt som følge af de nye ejendomsvurderinger. 

 

De nye forventelige stigninger i ejendomsvurderingerne, har skabt berettiget bekymring i landets ejerlejlighedsforeninger omkring kravet om grundfondens størrelse, herunder også de enkelte medlemmers indbetalingsforpligtelser.

Problemstillingen vedrører specifikt de fredede ejendomme med ejerlejligheder, der på et tidspunkt har fået støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen (tidligere Kulturstyrelsen mv.) eller ejendomme, hvor der er meddelt tilladelse til opdeling i ejerlejligheder, alt underforudsætning at der blev oprettet en grundfond.

I mange tilfælde var kravet typisk til grundfondenes størrelse, at denne skulle udgøre 4% af den til enhver tid gældende ejendomsvurdering, og at grundfonden skulle nå dette beløb på 4 år, dog i nogle tilfælde op til 8 år. På den baggrund er det naturligt, at ejerforeningerne imødeser de nye ejendomsvurderinger med bekymring.

Imidlertid er der – med BYFOs – mellemkomst udviklet en ny praksis i Styrelsen fra 2012, hvorefter denne byrde er blevet væsentligt lempeligere.

Således kan grundfondens størrelse nu fastsættes med et beløb ved brug af forfald-pr-år reglen, der er konkret forankret i selve bygningen. Kort skitseret kan Styrelsen nu acceptere at grundfondsbeløbet udgør 2 gange det årlige forfald beløb for den samlede bygning incl. installationer, dog fratrukket indvendigt forfald, som jo ikke er ejerforeningens fællesanliggende. De nærmere regler fremgår af Kulturstyrelsens notat vedr. grundfondspraksis, samt denne grundfond skabelon.

Ved denne ordning kan således forventes en betydelig besparelse på indbetalingsforpligtelsen. Ordningen forudsætter dog, at ejendommen er forfald-pr-år opmålt.

De ejendomme der på nuværende tidspunkt, af forskellige grunde, ikke er opmålt, og som er pålagt grundfondsordningen, bør imidlertid alvorligt overveje at blive opmålt. Fordelen ligger ikke alene i muligheden for at få nedjusteret kravet til grundfondens størrelse, og dermed medlemmernes indbetalingsstørrelse. De medlemmer der ikke selv bebor deres ejerlejligheder (typisk udlejet), vil nemlig individuelt få mulighed for at indtræde i forfald-pr-år ordningen, og dermed mulighed for skattemæssigt fradrag for deres respektive istandsættelsesomkostninger i lejlighederne. De ejerlejlighedsforeninger der måtte have skattepligtige indtægter, vil tillige også få mulighed for fradrag efter forfald-pr-år ordningen.

Har du spørgsmål vedrørende grundfonden, så kontakt sekretariatet på sekretariat@historiskehuse.dk