Regeringen vil udskifte brændeovne fra før 2003

Miljøminister Lea Vermelin (S) vil have danske boligejere til at udskifte eller nedlægge brændeovne for at reducere partikelforureningen. Miljøministeriet forventer, at der skal skrottes 55.000 brændeovne i løbet af 10 år. Men hvad betyder det for ejere af historiske bygninger med brændeovne, hvis lovforslaget vedtages som fremlagt?

Kun nye husejere rammes

Forslaget, der er i høring indtil den 3. marts, rammer kun nye ejere. Regeringen vil indføre krav om, at brændeovne og pejseindsatse, som er produceret før 1. januar 2003 skal udskiftes ved ejerskifte af fast ejendom. Alternativt kan ildstedet nedlægges. Er køber ikke bekendt med brændeovnens alder, vil der være pligt til at søge Miljøstyrelsen om en afgørelse om aldersbestemmelse af brændeovnen, Hertil skal der indhentes en skorstensfejererklæring. I forbindelse med ejerskifte, skal den nye ejer senest 12 måneder efter tinglysning af endeligt skøde foranledige, at der foretages notering i formularen ved Tinglysningsretten om, at brændeovnen eller pejseindsatsen er udskiftet eller, at ildstedet er nedlagt.

Antikke ovne, pejse og kakkelovne er undtaget

Der står i forslaget at: “Konkret foreslås bemyndigelsen i første omgang at blive udnyttet til at fastsætte krav om udskiftning af brændeovne og pejseindsatse, som er produceret før den 1. januar 2003. Andre typer af fyringsanlæg, såsom brændekedler, pillefyr, halmfyr mv. vil således ikke blive omfattet af udskiftningskravet i den første udmøntning af bemyndigelsen. Nogle fyringsanlæg, der kan betegnes som ”brændeovne”, foreslås undtaget, fx masseovne, kakkelovne og antikke brændeovne før 1920 samt antikke brændekomfurer. Endvidere foreslås indmurede pejseindsatse også at være undtaget i den første udmøntende bekendtgørelse.” (Vores understregninger).

Hvad betyder “nedlæggelse” af brændeovn?

De historiske huse, herunder de fredede bygninger, nævnes ikke i forslaget og det er heller ikke klart hvad fx. “nedlæggelse” af brændeovn konkret betyder.  Om det fx. betyder at ejeren skal fjerne en sådan brændeovn eller om den kan nedlægge den på en måde så fx. en ældre brændeovn kan blive stående, hvis ikke den anvendes.

Historiske Huse er i kontakt med Miljøministeriet og vil i denne dialog, og i forbindelse med høringsfasen og den senere udmøntning af bekendtgørelsen, arbejde for at sikre, at fredningsværdierne respekteres, så nye ejere af fredede bygninger ikke tvinges til at fjerne historisk værdifuldt inventar. Historiske Huse følger sagen.

Ejere af fredede huse skal som hidtil søge Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til at nedtage en brændeovn, da en sådan som nagelfast inventar er omfattet af fredningen.

Læs udkastet til lovændringen