Planloven til evaluering

Planloven skal evalueres i løbet af 2020 og derfor er der er en høringsperiode indtil den 31. januar, hvor alle kan komme med forslag og ideer til forbedringer inden for et eller flere af evalueringens temaer.

 

En af de ting, som desværre ikke optræder på Erhvervsstyrelsens liste over temaer er kulturarven – selvom flere af punkterne implicit berører vores historiske huse og miljøer. Listen er som følger:

Temaer

1. Grøn omstilling, bæredygtighed og styrket naturhensyn

2. Gode rammer for landsbyernes og landdistrikternes udvikling

3. Byudvikling og omdannelse af eksisterende byområder

4. Styrket erhvervs- og turismeudvikling

5. Landsplanlægning og samarbejdet med kommunerne

6. Mere enkel og strategisk planlægning i kommunerne

7. Digitalisering af planer og data

8. Klagesystemet

At den byggede kulturarv ikke nævnes direkte, bør selvfølgelig ikke stoppe nogen fra at indlevere høringssvar, som tager fat i Planlovens store betydning for netop vores bygningskultur. Der er plads til at gøre planloven bedre i forhold til at passe på vores historiske bygninger. Historiske Huse kommer til at aflevere et høringssvar, der sigter mod at forbedre planloven i den retning.

Planlovens formål

Planlovens formål er at sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand.

Udfordringerne i planlægningen ændres med udviklingen i samfundet. Fx påvirker større forandringer som globalisering, urbanisering, den teknologiske udvikling og klimaforandringer fremtidens udfordringer og muligheder for arealplanlægningen i Danmark. Med høringen er det ønsket at undersøge, hvordan planloven og den fysiske planlægning bedst kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer og understøtte fremtidens behov.

Hvordan indsendes høringssvar

Du har mulighed for at komme med forslag og ideer til forbedringer inden for et eller flere af evalueringens temaer.

Høringsportalen er åben fra den 6. december 2019 til den 31. januar 2020 kl. 12.00.

Deltag i høringen