Referat af generalforsamling i Foreningen Bevaringsværdige Bygninger

 

Den 21. november 2019 afholdtes ordinær generalforsamling i Foreningen Bevaringsværdige Bygninger.

Dagsorden var som følger:

 1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 2. Aflæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår
 3. Fremlæggelse af driftsbudget med bestyrelsens forslag til medlemskontingent og bestyrelseshonorar
  • A-medlemmer (ejere):
  • En privatejet bevaringsværdig ejendom – årligt kontingent kr. 500,00
  • En erhvervsmæssig bevaringsværdig ejendom – årligt kontingent kr. 500,00
  • B-medlemmer (passiv-medlemmer):
  • Privatperson – årligt kontingent kr. 500,00
  • Erhvervsvirksomhed – årligt kontingent kr. 500,00
  • Ejer- og andelsforeninger – årligt kontingent kr. 1.000
  • For mere end 5 bevaringsværdige ejendomme betales kun for de første 5 ejendomme
  • Bestyrelseshonorar vil ikke blive foreslået udbetalt i det kommende år
 1. Valg til bestyrelse
 2. Valg af statsautoriseret revisor eller registreret revisor /Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young
 3. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne
 4. Eventuelt

Ad 1
Bestyrelsesformand, advokat Jan Martens, henviste til den skriftlige årsberetning om foreningens arbejde, som har ligget på hjemmesiden 14 dage før generalforsamlingen. Der var ingen spørgsmål til årsberetningen, som vedtoges enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 2 + 3
Det med indkaldelsen til generalforsamlingen fremsendte regnskab for året 2018/2019 blev vedtaget. Der var enighed om, at der ikke udbetales bestyrelseshonorar for året 2019/2020.

Driftsbudget med bestyrelsens forslag til medlemskontingent blev ligeledes vedtaget.

Ad 4
Til ny bestyrelse valgtes:

 • Jan Martens (formand)
 • Birthe Iuel (næstformand/repræsentant for BYFO)
 • Thomas Garth-Grüner (repræsentant for landet)
 • Niels Peter Schack-Eyber (repræsentant for byerne)
 • Bue Beck (byggesagkyndig)

Johan Hage vil blive tilknyttet bestyrelsen som sekretær og referent.

Ad 5
Til revisor valgtes Ernst & Young

Ad 6
Der forelå ingen forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.

Ad 7
Formanden rettede en tak til bestyrelsen og til sekretariatet. I øvrigt forelå intet under eventuelt.

Generalforsamlingen blev hævet.

Årsberetningen kan læses her.