Pilotprojekt for genopretning af nødlidende bygninger

Slots- og Kulturstyrelsen har netop sat gang i et pilotprojekt, der skal undersøge, hvordan man kan tage hånd om såkaldt nødlidende bygninger i landets yderområder. Formålet er at finde metoder, der kan medvirke til at begrænse tab af vigtige, historiske bygninger rundt omkring i Danmark.

 

Pressemeddelelse fra Slots- og Kulturstyrelsen

 

Nyt pilotprojekt skal undersøge, hvordan man bedre kan tage vare på fredede bygninger, der i dag betegnes som nødlidende.

På baggrund af den nationale fredningsgennemgang, der fandt sted fra 2010 til 2016, har Slots- og Kulturstyrelsen i dag et godt overblik over de fredede bygningers tilstand i Danmark.

Fredningsgennemgangen viser blandt andet, at der – ud af den samlede fredede bygningsmasse på 7150 bygninger – er cirka 300 nødlidende bygninger rundt omkring i landet, hvor bygningernes fredningsværdier er i fare for at gå tabt. Når en bygning karakteriseres som nødlidende, betyder det, at den er i ringe stand, og at en genopretning typisk vil medføre, at store dele af bygningen må udskiftes.

Slots- og Kulturstyrelsen har netop gennemført en undersøgelse, der afdækker vilkårene for de fredede bygninger i yderområderne, og styrelsen er nu i gang med en strategi for genopretning af de nødlidende bygninger.

Arbejdet bliver indledt med et pilotprojekt, hvor op til seks udvalgte bygninger fordelt over hele landet vil blive genoprettet under andre vilkår og med et andet forløb end sædvanligt, da de gængse processer har vist sig ikke at slå til.

Enhedschef Merete Lind Mikkelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:
“Når en fredet bygning forfalder, kan årsagerne være meget komplekse. Der er for det meste tale om en langsom nedbrydning, der står på gennem flere årtier – ofte endda flere generationer. For nogle fredede bygninger vil udgifter til istandsættelse overstige bygningens ejendomsværdi med mange hundrede procent. Hvis bygningen samtidig er placeret i yderområderne af landet, så kan det være svært – ofte umuligt – for en privat ejer at finansiere en istandsættelse. Det er en problemstilling, vi er nødt til at være bevidste om og forsøge at løse, så vi ikke ender i situationer, hvor historisk værdifulde bygninger går tabt, men hvor vi samtidig er realistiske i forhold til ejerens situation. Det er derfor vi er gået i gang med det her pilotprojekt for at finde nye veje og løsninger.”

De overvejelser og erfaringer, som Slots- og Kulturstyrelsen opnår i forbindelse med pilotprojektet, skal danne grundlag for den videre udvikling og tilpasning af en metode for genopretning af nødlidende bygninger, som er i en ikke-forsvarlig stand.

Pilotprojektet vil desuden omfatte en undersøgelse af løsninger, der kan bidrage til den grønne omstilling, hvor man eksempelvis ser på opvarmning af de fredede bygninger.

Fredede bygninger kan have stor samfundsværdi
Fredede bygninger kan ofte have en stor miljøskabende værdi for et lokalsamfund. Det gælder særligt for bygninger med særlige karaktertræk som for eksempel tanggårdene på Læsø med de smukke, tangtængede tage, klitgårdene i Vestjylland og pakhusene på Svendborg Havn.

Når en fredet bygning forfalder, så er der ikke alene risiko for tab af den enkelte bygning, for det kan samtidig have en indvirkning på potentialet for en positiv, lokal udvikling – nu eller i fremtiden. De fredede bygninger kan nemlig, når de fremstår i god stand, bidrage til stærke kulturmiljøer i yderområderne, hvor de kan være vigtige for fortællingen om for eksempel et samfund eller et erhverv.

Slots- og Kulturstyrelsens pilotprojekt og arbejdet med udvikling af en strategi for genopretning af nødlidende bygninger forventes at løbe over de kommende år.

Fakta om fredede bygninger
Rundt omkring i Danmark er der omkring 7150 fredede bygninger, der omfatter alt fra slotte, godser og pragtvillaer til huse, udhuse, lokummer og staldbygninger.

Fælles for de fredede bygninger er, at de er er et væsentligt bidrag til den danske kulturhistorie, og de rummer en række værdier, der skal bevares for eftertiden. Tilsammen udgør bygningerne nemlig fortællingen om, hvordan man i Danmark har levet, boet og arbejdet gennem de sidste tusinde år, og hvordan vores måder at bo og bygge på er i konstant forandring.

Ifølge bygningsfredningsloven er det ejeren eller brugeren af en fredet bygning, der har ansvaret for at holde bygningen i forsvarlig stand – det, der i fagsprog hedder tæt på tag og fag, mens Slots- og Kulturstyrelsen har til opgave at sikre, at loven bliver overholdt.

Læs mere om fredede bygninger

Yderligere oplysninger:
Enhedschef Merete Lind Mikkelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 73 33 01, mim@slks.dk
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95