Miljøministerens vandplaner skader kulturarven

Det er nu, der skal handles, hvis man vil have indflydelse på kommunernes vandhandleplaner!

Bøstrup Mølle
Det ser ud som om, man i de nye vandplaner har glemt at afveje kulturarvsinteresser over for miljøinteresserne.

Det betyder blandt andet, at mange mølledamme i fremtiden gror til på grund af manglende vandgennemstrømning, og fredede og bevaringsværdige bygninger får katastrofale sætningsskader.

Jeg skal derfor opfordre de af BYFOs medlemmer, hvis fredede og bevaringsværdige huse risikerer at blive berørt af vandhandleplanerne, at tage affære.

Miljøminister Ida Auken godkendte den 22.12. 2011 Naturstyrelsens forslag til 23 vandplaner, som herefter blev sendt til godkendelse i EU. Kommunerne skal herefter inden den 22. 6. 2012 have udarbejdet egne vandhandleplaner, der efterfølgende sendes i høring inden endelig godkendelse.

Da der er fare for, at nogle kommuner ikke tilgodeser eller endsige overvejer de lokale kulturarvsinteresser i udarbejdelse af vandhandleplanerne eller sågar blot skriver af efter de statsligt udarbejdede vandplaner, skal jeg opfordre medlemmer med voldgrave, møllesøer m.m. til snarest at kontakte deres lokale tekniske forvaltning for at sikre, at kommunen i sine planer tager behørigt hensyn til kulturarven med tilhørende kulturmiljøer.

Det er BYFOs opfattelse, at netop kulturarvsinteresser bør veje tungt i kommunernes vurdering af den nødvendige indsats vedrørende vandhandleplanerne, og at kommunerne vil værdsætte de gode argumenter, de modtager med opfordring til at tage hensyn hertil i planerne.

Det er samtidigt en god ide at kontakte lokale politikere for at gøre dem opmærksom på, hvilke konsekvenser handleplanerne vil få for både bygninger og kulturmiljøer.

I BYFO vil vi meget gerne høre fra medlemmer, hvis huse og omgivelser påvirkes af de ny planer og vil naturligvis i den forbindelse være behjælpelig med argumenter og gode råd.

Birthe Iuel

Formand