Ligebehandlings­princippet

Vi kræver lighed for loven!

BYFO er gjort bekendt med, at Kulturstyrelsen med henvisning til forvaltningsrettens lighedsgrundsætning har skiftet holdning i en konkret byggesag. Efter først at have fået afslag på en ansøgning har ejerne nu fået tilladelse.

Baggrunden var, at andre ejere i samme ejerforening tidligere havde opnået tilladelse til det selvsamme projekt: ændring af køkkenets placering fra lejlighedens baghus til lejlighedens stue i smigfaget/hjørnerummet.

Tankegangen synes at være grundsætningen om lighed for loven eller, at ”det lige skal behandles lige”. Kulturstyrelsen begrunder da også den ny afgørelse sådan:

Styrelsen finder ikke, at man kan fastholde det tidligere meddelte afslag, da dette vil være i strid med lighedsgrundsætningen. Miljø- og Energiministeriet gav den 15. januar 1999 og den 11. oktober 2001 tilladelse til ændring af køkkenets placering i to andre lejligheder i samme bygning.

Forholdene i din lejlighed må anses for at være mere eller mindre identiske med forholdene i de andre lejligheder i forbindelse med at tilladelserne i 1999 og 2001 blev givet, og da praksis i forbindelse med placering af køkkener i større etageejendomme er identisk med praksis i 1999 og 2001, gives der tilladelse til den ændrede placering.

Kulturstyrelsen finder dog fortsat, at lejlighedens fredningsværdier bedst tilgodeses ved, at køkkenet fastholdes på den historiske placering. Som anført i tidligere afgørelser på ejendommen, er det problematisk at etablere køkken i hjørnerummet. Selvom de nye køkkener tidligere er blevet betragtet som et ”møbel” i rummet, der forholdsvist enkelt kunne fjernes, har styrelsens erfaring vist, at det ikke er tilfældet, og at køkkenerne typisk forbliver på den nye placering.

Dette skyldes formentlig, at køkkenerne kræver en række tunge installationer som sjældent flyttes. En afvejning af ligebehandlingsprincippet medfører dog, at styrelsen ikke finder, at det tidligere afslag kan fastholdes.

Selv om afgørelsen er konkret begrundet, finder BYFO, at sagen kan anvendes til at blive klogere på – og både styrelsen, BYFO og ejere kan lære heraf.

Det skal dog erindres, at styrelsen altid har ret (og pligt) til at blive klogere og dermed også skifte mening. Styrelsen kan derfor for fremtiden ændre praksis, så længe de fremtidige forhold behandles sagligt og lige.