Liberalisering af bygningsfredningsloven på vej

Kulturminister Mette Bock siger:

“Et konkret eksempel med krav om omlægning af et klinkegulv i Glumsø har vist, at den gældende bygningslov kan føre til situationer, hvor det er svært at finde en god balance mellem lovens bogstav og den praktiske virkelighed.

Bygningsfredningsloven, som den ser ud i dag, skærer alle fredede bygninger over én kam – alt er lige fredet. Det er skævt. Vi har brug for at kunne prioritere bedre, så vi får passet bedre på de vigtigste bygninger og samtidig får fjernet unødvendige regler og administration i forhold til de bygninger, hvor der ikke er helt så meget at beskytte. Det mener jeg kan opnås gennem en mere differentieret tilgang til de fredede bygninger.

På baggrund af den viden, vi har fået fra en netop afsluttet gennemgang af fredede bygninger, skal vi tage stilling til, hvilke konkrete ændringer af loven der er behov for, og vi vil involvere relevante interessenter i arbejdet.

Der er ingen tvivl om, at sagsbehandlingen i Slots- og Kulturstyrelsen har været korrekt efter gældende lov. Men når gældende lov kan pålægge et menighedsråd merudgifter på flere hundrede tusinde kroner uden mulighed for den ovennævnte afvejning, må sund fornuft tilsige, at loven skal laves om. Ikke kun på grund af Glumsø-sagen alene, men også i et bredere perspektiv.”

Baggrund

Bygningsfredningslovens formål er at værne landets ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi. Administrationen af loven skal ske, så bygninger får en hensigtsmæssig funktion, dog under hensyntagen til bygningens særlige karakter.

Ved en lovændring er det tanken at tydeliggøre proportionalitetshensynet. Det vil sige adgangen til i de konkrete sager at inddrage omstændigheder og hensyn, der bør afvejes sammen med hensynet til bygningens fredningsværdier. Bygningsfredningslovens grundlæggende principper om at sikre en god beskyttelse af de vigtigste af landets ældre bygninger vil blive fastholdt, samtidig med at borgerne undgår unødvendige regler og bureaukrati.

Sagen i Glumsø sættes samtidig i bero indtil en lovrevision er gennemført.

Flere informationer: Kulturministeriets pressetelefon: 22765116