Kulturstyrelsen fastholder fredning af Vikingeskibsmuseet

Museet har bl.a. i forbindelse med stormflod oplevet problemer med smuldrende beton og indtrængende fugt, der på sigt kan true bygningens konstruktion. På baggrund af en dialog mellem museet, Kulturstyrelsen og Roskilde Kommune blev der udført en række tekniske undersøgelser af Teknologisk Institut. Konklusionen på disse undersøgelser er bl.a. at bygningens fundament vurderes stabilt, og at bygningens bund ikke vurderes til at være utæt. En sikring af Vikingeskibshallen, herunder dens fredningsværdier og skibene, kan således foretages alene ved en restaurering af nordfacaden mod fjorden, hvilket vil fremtidssikre Vikingeskibshallen mod vandindtrængning. 

I en pressemeddelelse skriver Slots- og Kulturstyrelsen: Det er samlet set Slots- og Kulturstyrelsens vurdering, at de nødvendige bygningsarbejder ved en restaurering er af et omfang, der lader sig gennemføre indenfor proportionale økonomiske rammer samtidig med, at bygningens bærende fredningsværdier bevares.

I rapporten fra Teknologisk Institut står der bl.a.:

..selve fundamentet som skibene står på vurderes at være stabilt. Der er ikke konstateret forhold som tyder på skadelige sætninger og eller større mobilitet end normalt. Revner i dækkene mv. vurderes alle at kunne tilskrives mekanismer som ikke er relateret til sætninger af bygningen.

Ligeledes kan indtrængende vand ikke tilskrives utætheder i membranen:

Idet pumpebrønden i hele perioden har været tør og de iborede rør er standset med at løbe vurderes det, at der ikke er et eller flere huller i membranen der giver anledning til konstant vandindtrængning.

I forlængelse af Det Særlig Bygningssyns udtalelser om at åbne op for en bred fortolkning af de bærende fredningsværdier, for at kunne istandsætte bygningen på en måde, der tager hensyn til museets behov, skriver styrelsen:

Denne restaurering vil flere steder medføre omfattende ændringer samt udskiftning af materialer, overflader, samlinger mv. med nyere materialer og løsninger, der har en større holdbarhed, ligesom det vil være nødvendigt sine steder at tilføje dilatationsfuger i betonen. Slots- og Kulturstyrelsen anerkender dette behov og går gerne i dialog med Vikingeskibsmusset for at finde de bedst egnede løsninger.

En politisk sag

Fra politisk side har der også været røster, der har ønsket en affredning. DFs kulturordfører Alex Ahrendtsen er endda gået skridtet videre og har advokeret for nedrivning og genopbygning af et nyt »ikonisk museum i vikingestil«.  I forlængelse af denne holdning  fremlagde Alex Ahrendtsen et lovforslag i Folketinget, der skulle give Kulturministeren mulighed for at tillade nedrivning af fredede bygninger bygget efter 1914 uden at Det Særlige Bygningssyn kunne nedlægge veto. Dette blev i modificeret form vedtaget ligesom Alex Ahrendtsens forslag om en svækkelse af arkitekternes indflydelse i synet blev efterkommet med en lovgivningsændring, der fordrer et ekstra medlem af synet med kulturhistorisk baggrund.

Museumsdirektør Tinna Damgaard-Sørensen har trods bestyrelsen ønske om en affredning ikke bare forestillet sig at museet skulle nedrives. Til Politiken siger hun: “Bestyrelsen har og har hele tiden haft et ønske om at bevare de værdier, der findes i bygningens store indre rum. Her har dialogen med styrelsen blot opmuntret os yderligere i den retning, og selv om vi får bygningen affredet, kan vi jo som bygherre sagtens stille krav i den retning ved en arkitektkonkurrence”. Blot er bestyrelsen af den holdning at det vil være vanskeligt at skaffe fondsmidler, hvis man er bundet af en fredning.

I en artikel i Politiken i september i år medgav Det Særlige Bygningssyns formand, Lars Juul Thiis, at det var muligt, at det var sværere at skaffe midler til en istandsættelse, hvis fredningen blev opretholdt:

I dag vil alle gerne hyre en eller anden stjernearkitekt til at lave noget nyt, og så tror man, at det er nemmere at få fondene i tale. Det kan være rigtigt, sådan som landet ligger i dag, men det er bare ikke ensbetydende med, at det, man så laver, faktisk bliver bedre.

Givet er det, at DF ikke vil lægge stemmer til at en istandsættelse finansieres med statslige midler: 

Vi river bygningen ned, og så kan vi skaffe den statslige delfinansiering af en ny bygning, som bliver et arkitektonisk vartegn, sagde Alex Ahrendtsen til Politiken i september, mens både Venstres og Socialdemokratiets kulturordførere afviste den form for politisk detailstyring af museumsbyggeri i Danmark. Til Politiken udtaler Alex Ahrendtsen, som reaktion på styrelsens fastholdelse af fredningen: Vi skal ikke renovere den betonbygning. Det vil vi ikke. Det er spild af skatteborgernes penge.

Direktør Tinna Damgaard-Sørensen har meddelt, at man vil anke styrelsens afgørelse til Kultuminister Mette Bock (LA), der er øverste klageinstans.