Kulturarv og vandmøller til debat i folketinget

I forlængelse af et tæt samarbejde med BYFO fremsatte Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative den 26. maj 2014 et beslutningsforslag om understøttelse af bevaring af kulturhistoriske vandanlæg

I forlængelse af et tæt samarbejde med BYFO fremsatte Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative den 26. maj 2014 et beslutningsforslag om understøttelse af bevaring af kulturhistoriske vandanlæg.

Herunder historiske vandmøller med tilhørende vandtekniske anlæg, voldgrave, kaskadeanlæg, karpedamme m.m.

Forslaget blev ikke vedtaget (51 stemmer for og 56 imod), men skabte livlig debat. Blandt andet lovede miljøministeren at skrive til samtlige kommuner og gøre opmærksom på, at vandløbslovens § 37, stk. 3 bestemmer at: Foranstaltninger efter stk. 1 kan ikke gennemføres, hvis der derved tilsidesættes væsentlige kulturhistoriske interesser.

Ministerens skrivelse kan læses her.

Se kulturudvalgets betænkning her.

Se forslag til folketingsbeslutning med bemærkninger til forslaget her.

Samt BYFOs notat her.