Hvordan virker § 7 a?

Med bygningfredningslovens ændring i 2017 blev det muligt at frede efter paragraf 7 a, hvilket indebærer, at det kun er det ydre og bygningens hovedstruktur, der er fredet. Det giver flere muligheder for bygningsarbejder indvendigt. Men hvordan kommer det til at fungere i praksis?

Virkemåde

Bestemmelsen giver mulighed for, at kulturministeren kan træffe beslutning om, at fredningens retsvirkninger, jf. bygningsfrednings-lovens kapitel 3, for en fredet bygning, hvis fredningsværdier alene eller i overvejende grad findes i bygningens ydre og i bygningens hovedstruktur, skal være begrænset, for så vidt angår bygningsarbejder.
En bygning, der er udpeget til § 7 a, kan efterfølgende, hvis den atter genvinder sine fredningsværdier i det indre, vende tilbage til en ”almindelig” fredning.

§ 7 a kan ikke benyttes i forbindelse med nye fredninger, men bruges til at “omklassificere” eksisterende fredninger.

Hele bygningen forbliver fredet, men en udpegning til § 7 a giver ejeren ret til at udføre visse bygningsarbejder i det indre uden at søge om tilladelse eller underrette om det.
Bygningsarbejder i det ydre og i bygningens hovedstruktur skal stadig have en tilladelse inden udførelse, og det er stadig muligt at påtale ulovligt udførte arbejder.

Udpegning

Slots- og Kulturstyrelsen udpeger de bygninger, som skal være omfattet af § 7 a-bestemmelsen inden udgangen af 2021.

Vurdering og udvælgelse foregår således:

  1. Billedmaterialet på alle de bygninger, der er gennemgået af fredningsgennemgangen, ses igennem og relevante bygninger oplistes.
  2. Sagsbehandlerne forelægges de udvalgte bygninger.
  3. Ved usikkerhed tages den pågældende sag op til vurdering og dialog med hele kontoret.
  4. Det Særlige Bygningssyn orienteres.
  5. Orienteringsproces af ejer, tinglysning m.v. går i gang.

Hvad betyder “ydre” og “hovedstruktur”

Ved en bygnings ydre forstås bygningens sokkel, ydervægge med vinduer og døre, tagflader, skorstenspiber, udvendige trapper, vindfang og lignende samt i øvrigt alle overflader, der støder op til det fri.
Ved en bygnings hovedstruktur forstås de indvendige, bærende vægge og konstruktioner, bjælkelag, tagkonstruktion, portrum, ildsteder med tilhørende skorsten samt trapper m.v.

Hvad skal der stadig søges om?

• Alle udvendige arbejder, herunder vinduer, yderdøre samt trappesten, gelændere, nedgange til kældre samt portrum
• Alle ændringer inden døre af terræn og fundamenter
• Fjernelse eller ændringer af trapperum
• Alle ændringer eller gennembrydninger af etagedæk
• Alle ændringer eller fjernelse af tagkonstruktionen
• Alle ændringer eller åbninger i hovedskillevæggen og andre bærende vægge

Hvad må man ændre uden tilladelse?

• Gulvbelægninger
• Væg- og loftoverflader
• Efterisolere
• Opsætte skillevægge
• Udskifte indvendige døre
• Ændre placering og antal af køkken og bad
• M.m.

Økonomi – hvad betyder § 7 a for støtte, fradrag mm.?

I forhold til forfald pr. år fradrag og evt. grundskyldsfritagelse er der ikke nogen ændringer for de bygninger der er udpeget under § 7 a. De er dækket på samme måde som alle andre fredede bygninger og kan bruge fradrag efter samme regler.

I forhold til direkte støttemulighed fra Slots- og Kulturstyrelsen kan du som ejer søge om støtte til bygningsarbejder, der vedrører bygningens ydre og/eller bygningens hovedstruktur.
Du kan ikke få støtte til de bygningsarbejder, som du jf. loven må lave uden først at få tilladelse. Det er heller ikke muligt at få støtte via styrelsen til almindeligt vedligehold, som f.eks. maling eller til modernisering, som f.eks. nye tekniske installationer og efterisolering.

Læs mere om § 7 a hos Slots- og Kulturstyrelsen