Brandsyn af fredede bygninger

Ifølge beredskabsloven skal der foretages brandsyn af fredede bygninger hvert femte år – uanset om bygningerne er offentligt eller privat ejede.

I løbet af de seneste måneder har vi desværre oplevet flere større brande i fredede bygninger, blandt andet Kanonbådsskurene og Holckenhavn Gods, som de fleste nok læst eller hørt om

Om det er på denne baggrund eller ganske tilfældigt er svært at sige, men et par af BYFOs medlemmer, som aldrig før har haft brandsyn, har netop modtaget meddelelse om kommende brandsyn, og de har i den forbindelse henvendt sig til sekretariatet for at høre om reglerne:

Ifølge beredskabsloven skal der foretages brandsyn af fredede bygninger hvert femte år – uanset om bygningerne er offentligt eller privat ejede. Brandsynet skal som udgangspunkt foretages uanmeldt, dog skal brandsyn for privatejede beboelsesbygninger foretages med passende varsel – ca. én til to uger. Der behøves ingen retskendelse for at foretage brandsyn, men de personer, som foretager brandsynet, skal være i besiddelse af legitimation, som er udstedt af kommunalbestyrelsen. Ved konstatering af mangler skal ejeren og fredningsmyndigheden underrettes.

I visse tilfælde gælder der særlige regler om brandsyn af fredede og bevaringsværdige bygninger. Det drejer sig om bygninger med særlige former for virksomhed, såsom bygninger, hvor der er flere end 150 personer forsamlet, bygninger, der er indrettet til mindre hotelvirksomhed, eller bygninger hvor der foretages oplag af brandfarlige væsker m.m. Her foretages brandsynet med kortere intervaller, når lokaliteterne er i brug. Tidsrummet er afhængigt af virksomheden og varierer fra én gang årligt til én gang hvert andet år. Kommunalbestyrelsen indsender hvert år til Beredskabsstyrelsen en indberetning over de foretagne eftersyn.

Ved brandsyn påses generelt:

  • at trapper har fri passage
  • at kældre og loftsrum mv. ikke benyttes som oplagsrum for let antændelige eller brændbare effekter
  • at porte og andre adgangsveje, som er nødvendige for redningsberedskabets fremføring, har fri passage
  • at påkrævede vandforsyningssteder er brugbare og tilgængelige for redningsberedskabet
  • at påkrævet brandslukningsmateriel er vedligeholdt og placeret i overensstemmelse med de tekniske og driftsmæssige forskrifter, samt at det er tydeligt afmærket ved skiltning
  • at brandfarlige virksomheder og oplag med gasflasker og lignende er placeret, indrettet og anvendes som tilladt, og
  • at de i øvrigt gældende tekniske og driftsmæssige forskrifter er overholdt.

Hvis der ved brandsyn bliver konstateret mangler, skal ejeren som sagt underrettes. Er manglen af mindre betydning, fastsættes en frist til at afhjælpe skaden. Efter fristens udløb skal skaden være bragt i orden. Hvis der derimod konstateres særlige forhold ved indretning eller ved anvendelsen, der vurderes at kunne medføre alvorlige bygningsskader i tilfælde af brand, indberettes dette til bygningsfredningsmyndigheden, Kulturministeriets Kulturarvsstyrelse.

Kilde: SikringsGuiden, udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut