Forsikring

Børsen brænder 16.04.24

Hvad skal du være opmærksom på når du tegner en forsikring til dit historiske hus?
Vi giver dig et overblik, så du bliver bedre rustet til at vurdere, om du eksempelvis bør tegne en sumforsikring eller almindelig fuld- og nyværdiforsikring.

Bevaringsværdige bygninger
Sker der skade på et bevaringsværdigt hus, vil det afhænge af en eventuel lokalplan, byplanvedtægt eller en ældre, tinglyst bevaringsdeklaration, om der er fastsat krav til materialer og udformning af f.eks. bygningens tag og facade. Det bør derfor fremgå af forsikringspolicen, hvis bygningen er bevaringsværdig og i hvilken klasse.

Ved istandsættelse efter en større skade skal du være opmærksom på, om der er stillet krav til bygningen i en lokalplan, byplanvedtægt eller en ældre tinglyst bevaringsdeklaration, der kan være fordyrende. I så tilfælde, kan bygningen nemlig forsikres på samme måde som en fredet, dvs. typisk med en sumforsikring (førsterisikoforsikring) eller med en almindelig fuld- og nyværdiforsikring med tilvalgsdækning for de fordyrende elementer, som en lokalplan måtte stille krav om, og med eventuelt fradrag for værdiforringelse på mere end 30 pct. som følge af almindelig slid og ælde. Læs mere om forsikring af fredede bygninger nedenfor.

Er du i tvivl om, hvorvidt der er udarbejdet en lokalplan mv., der dækker dit hus, kan du kontakte kommunen eller finde lokalplanen på plandata.dk.

Forsikring af fredede bygninger
Sker der skade på en fredet bygning, er det Slots- og Kulturstyrelsen, der afgør, hvordan bygningen skal istandsættes og med hvilke bygningsmaterialer og -metoder. Det gælder, uanset hvordan bygningen er forsikret.

Derfor bør det fremgå af forsikringspolicen, at ”Slots- og Kulturstyrelsen er kravstiller ved storskade” eller tilsvarende formulering. I policen kan der også være stillet krav om andre forebyggelsestiltag såsom brandalarmer, skumslukkere mv., som du som ejer skal være opmærksom på.

Læs civilingeniør Poul Ørums gode råd til, hvordan du forbereder dig til dialogen med dit forsikringsselskab her (kun for medlemmer).

Sumforsikring eller fuld- og nyværdiforsikring med tilvalgsdækning?
Fredede bygninger forsikres enten med en sumforsikring, også kaldet en ”førsterisikoforsikring” eller med en almindelig fuld- og nyværdiforsikring med en eventuel tilvalgsdækning eller ”fredningssum”, for de særlige krav, Slots- og Kulturstyrelsen stiller.

Sumforsikringen (førsterisikoforsikringen) dækker fuldt inden for forsikringssummen ved storskade. Det er ejeren selv, der fastsætter den maksimale forsikringsssum, der kan komme til udbetaling ved en skade på en sumforsikring. Førsterisikoforsikringen dækker også de krav, Slots- og Kulturstyrelsen stiller, dog kun indenfor den fastsatte maksimale forsikringssum.

Er bygningen forsikret med en almindelig fuld- og nyværdiforsikring, dækker denne kun gængse byggematerialer og metoder og ikke de ekstra krav, Slots- og Kulturstyrelsen stiller. For disse kan man vælge at tegne en tilvalgsdækning (fredningssum), som ejeren selv bestemmer dækningssummen på.

På s. 13-17 i Forsikring & Pensions vejledning findes eksempler på forskellen, herunder i pris, mellem gængse og ikke-gængse byggemetoder og -materialer.

Som ejer af en fredet bygning må man gerne forsikre denne til mindre end bygningens værdi, uden at der er tale om underforsikring, enten ved at sætte førsterisikosummen lavt, eller at undlade at tegne en tilvalgsdækning som supplement til fuld- og nyværdiforsikringen. I så fald skal man som ejer bare være opmærksom på, at man i tilfælde af større skader selv skal dække udgifterne til opfyldelse af de krav, som Slots- og Kulturstyrelsen stiller, hvilket hurtigt kan blive en bekostelig affære.

Uanset hvordan man er forsikret, kan forsikringsselskabet vælge at foretage fradrag i dækningssummen for værdiforringelse på mere end 30 pct. som følge af slid og ælde. Værdiforringelsen beregnes forskelligt afhængig af bygningstype- og materiale. F.eks. værdiforringes et stråtag hurtigere end et tegl- eller skifertag.

Undgå skader – følg vores Forebyggelsesguide
Historiske Huse har sammen med Danske Beredskaber lavet en forebyggelsesguide for fredede og bevaringsværdige huse med gode råd til sikring mod brand, storm og oversvømmelse. Forebyggelsesguiden indeholder blandt andet en række tjeklister, så du nemt kan gå i gang med at forebygge skader.

Du kan læse og downloade forebyggelsesguiden her samt tjeklisterne her. Tjeklisterne omfatter både forebyggende tiltag, akutfasen, tiltag efter skaden, restaurering/ombygning og en værdiredningsplan for indboet.

Skal der udføres bygningsarbejder på en fredet ejendom, der går ud over almindeligt vedligehold, skal du være opmærksom på reglerne i Cirkulære om instruks for brandværnsforanstaltninger under byggearbejder på fredede bygninger og sørge for, at cirkulæret indgår i aftalegrundlaget med entreprenør/håndværkere.

Hvis uheldet er ude
Historiske Huse anbefaler, at man ved skadesudbedring og genopførsel benytter sig af fagfolk med indgående kendskab til restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger. Du kan finde en liste med arkitekter og håndværkere her.

Fredet bygning
Hvis der sker brand-, storm eller vandskade på dit fredede hus, skal du – udover dit forsikringsselskab – kontakte Slots- og Kulturstyrelsen.

Er skaden omfattende, vil Slots- og Kulturstyrelsen afgøre, om huset skal genopføres, eller om de bærende fredningsværdier må anses for at være gået tabt i en grad, så styrelsen ikke stiller krav om genopførsel.

Ved øvrige skader vil genopbygningens omfang og metode blive fastlagt i samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen, ejer og taksator.

Bevaringsværdige bygninger
Ved skade på et bevaringsværdigt hus, skal man ved skadesudbedring og genopførsel tage højde for eventuelle krav i lokalplan mv., jf ovenfor.

Rådgivning om forsikringspolice
De seneste ti års større brande på fredede bygninger har skærpet forsikringsselskabernes opmærksomhed på forsikring af fredede bygninger. Har du modtaget et forsikringstilbud eller har vanskeligt ved at indhente et tilbud, er du velkommen til at rette henvendelse til os.

Vi samarbejder desuden med en forsikringsmægler med kendskab til forsikring af fredede huse, som vi kan henvise til vedrørende nytegning og genforhandling af policer.

Du kan læse mere i denne vejledning fra Forsikring & Pension om forsikringsforhold og håndtering af skader på fredede bygninger. Læs om formålet med forsikringsvejledningen her.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Historiske Huses sekretariat på sekretariat@historiskehuse.dk eller telefon 45 57 12 22