Bygningsreglementet 2015 – fredede bygninger ej længere auto-undtaget

Med det opdaterede bygningsreglement er bygningsfredede bygninger ikke længere 100 % undtaget for energibestemmelserne.

I foråret 2016 fremsendte Trafik- og Byggestyrelsen udkast til nyt opdateret bygningsreglement (BR 15). Der var mange ændringer, som er relevante for fagfolk. Det for BYFOs medlemmer vigtigste var dog, at BR 15 § 7.4.1, stk. 3, har fået et ændret indhold. Indholdsmæssigt er bestemmelsen afgørende ændret, idet bygningsfredede bygninger ikke længere er 100 % undtaget for energibestemmelserne i BR 15 kap. 7.4.2.

Fremover vil kommunens krav om energiforanstaltninger ved ombygninger af fredede bygninger ikke kunne gennemtvinges, såfremt overholdelse af energikravene i BR 15 kap. 7.4.2. vil være i strid med den fredede bygnings arkitektoniske, kulturhistoriske eller miljømæssige værdier.

BYFO tog straks initiativ til at få både Trafik- og Byggestyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen til at indse det uhensigtsmæssige i denne ændring. Baggrunden var, at BYFO meget let kan forestille sig, hvilke konkrete problemer for ejere af fredede bygninger ændringen vil kunne medføre fremover. Fx vil bygningsmyndighedens stillingtagen til sagen altid skulle afvente fredningsmyndighedens konkrete udmelding om, at diverse energikrav vil være i strid eller ikke-strid med fredningen!

BYFO pegede på, at bestemmelsen vil medføre dobbelt forvaltning, idet både Slots- og Kulturstyrelsen som fredningsmyndighed og kommunen som bygningsmyndighed begge fremover skal påse, at bygningsfredningsloven og byggeloven/BR 15 er overholdt. Erfaringerne har vist, at byggesagsbehandlingen ikke kan foregå sideløbende med sagsbehandlingen i Slots- og Kulturstyrelsen.

Grundet de i dag erkendte meget lange sagsbehandlingstider og risiko for, at en ombygningssag af en fredet bygning vil blive flyttet fra myndighed til myndighed, vil bestemmelsen sætte ejere af fredede bygninger i en væsentlig dårligere situation end andre ejere, herunder ejere af bevaringsværdige bygninger, der jo kun har én myndighed at forholde sig til, nemlig kommunen.

Trafik- og Byggestyrelsen har over for BYFO oplyst, at den foreslåede ændring af § 7.4.1, stk.3, skyldes, at den nuværende ordlyd ikke er i fuld overensstemmende med EUs energidirektiv. Det er endvidere oplyst, at Slots- og Kulturstyrelsen ikke tidligere har haft indvendinger mod den foreslåede ændring, idet det er lagt til grund, at der ikke hermed vil ændres på retsstillingen.

BYFO har konkret foreslået, at bygningsfredede bygninger også fremover reelt vil være undtaget energikravene, da sådanne foranstaltninger altid vil kræve konkret tilladelse efter bygningsfredningsloven og således alene af den årsag er i strid med fredningen.

Såfremt dette synspunkt ikke kan imødekommes, har BYFO foreslået, at det kraftigt overvejes, at Slots- og Kulturstyrelsen for de fredede bygninger formelt overtager myndighedsbehandlingen af energiafsnittet i BR 15, således at der fremover kun er én myndighed, ejerne af fredede bygninger skal forholde sig til.

Ved intens bearbejdning af Slots- og Kulturstyrelsens medarbejdere lykkedes det BYFO at formå styrelsen til at fremsende et høringssvar som kritisk forholdte sig til forslaget. BYFOs og Slots- og Kulturstyrelsens høringsbreve kan findes på hjemmesiden under ’Politisk arbejde’.

Status er imidlertid, at de foreslåede ændringer – med enkelte sproglige justeringer – er vedtaget og at en nyudstedelse af det eksisterende BR 15 er trådt i kraft 1. juli 2016. Med Trafik- og Byggestyrelsens egne ord indebærer det, at ”grundlæggende så vil ændringen medføre, som I skriver, at fredede bygninger ikke fremover vil være 100 pct. undtaget fra energibestemmelserne i bygningsreglementet. I fredede bygninger kan der ikke gennemføres bygningsarbejder udover almindeligt vedligehold uden Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse. Det vil således være op til Slots- og Kulturstyrelsen, hvad der vil kunne gennemføres af tiltag uden, at det skader fredningsværdierne. I praksis vil det formodentlig være yderst begrænset, hvad der kan gennemføres af klimaskærmstiltag på fredede bygninger”.