BYFO klager over vandplaner

3. dec 2014 – BYFO

BYFO skriver bl.a. i et notat:

En række EU-støttede naturgenopretningsprojekter har allerede medført vanskeligheder for bevaringen af bygningsværker og kulturmiljøer, når gennemløb og vandmængde reduceres eller helt fjernes. Sådanne projekter må der ventes flere af, mens vandplanerne nu omsættes til handleplaner i de enkelte kommuner.

BYFO har derfor valgt at klage over loven. Klagen er afsendt i samarbejde med Dansk Møllerforening og Foreningen Bevaringsværdige Bygninger. Der kan ikke klages over lovens indhold, men over dens tilblivelse, hvilket foreningen gør på tre punkter:

For det første påklager BYFO, at Naturstyrelsen ikke har opfyldt sin pligt til i et tilstrækkeligt omfang at belyse og afværge de problemer, som ændringer af de kulturhistoriske miljøer vil få – både for den historiske værdi i sig selv og for de ejere, som er forpligtet til at vedligeholde de pågældende miljøer. I EU’s retningslinjer og Naturstyrelsen egne er der klart beskrevne muligheder for at sænke miljømålsætningen på åløb med opstemninger som ved voldgrave og mølledamme etc. I loven er denne mulighed kun anvendt i meget begrænset omfang.

Derfor påklager BYFO også, at de kulturhistoriske forhold ikke er inddraget i den basisrapport, som er en af forudsætningerne for den endelige lov. Dette har efter foreningens vurdering medført, at de økonomiske konsekvensberegninger er behæftet med betydelige mangler.

Endelig klager BYFO over, at loven pålægger kommunerne klare miljømål for de enkelte åløb og søer, mens kommunerne i medfør af anden lovgivning er pålagt at beskytte og bevare de kulturhistoriske forhold. Med denne dobbelte forpligtelse er der lagt op til forvaltningsmæssigt hovedbrud! Der vil være mange tilfælde, hvor høj miljømæssig standard og bevaring af væsentlige kulturværdier ikke er forenelige inden for den økonomiske ramme. Og hvad har så forrang?

Midlerne til de bekostelige faunapassager og omføringer skal især komme fra EU’s fiskerimidler. Det giver måske et praj om, hvad der vil være tungen på vægtskålen.

Klagen har ikke opsættende virkning på loven, så BYFO opfordrer til, at man holder sig orienteret om sin lokale kommunes handleplan. Bemærk, at kommunerne i mange tilfælde er nået meget langt allerede, da loven har været forsinket undervejs.