Vi opfordrer til kvalitet frem for kvantitet

Handlingsplaner er en rigtig god idé, under forudsætning af at de kun er vejledende, og at de har en kvalitet og et omfang, som både hjælper ejeren med viden og sparer denne for rådgivningsudgifter til anden side.

Fredningsgennemgangen har nu været i gang i to år og 678 bygninger i 45 kommuner er gennemgået. Kulturstyrelsen har de seneste måneder udsendt fredningsbeskrivelser og samtidigt tilbudt ejerne en vejledende handlingsplan – som opfølgning på gennemgangen af bygningerne.

I BYFO er vi af den opfattelse, at handlingsplaner er en rigtig god idé, under forudsætning af at de kun er vejledende, og at de har en kvalitet og et omfang, som både hjælper ejeren med viden og sparer denne for rådgivningsudgifter til anden side.

Desværre har knappe økonomiske ressourcer nu betydet, at Kulturstyrelsen kun kan tilbyde ejerne en handlingsplan for så vidt angår den udvendige del af huset. Ønskes en handlingsplan også at skulle omfatte den indvendige del, er det for ejerens egen regning.

Styrelsen er naturligvis underlagt Folketingets besparelser ligesom alle andre, og det drejer sig derfor om at få det bedste ud af de givne ressourcer. I betragtning af hvor få midler, der efterhånden stilles til rådighed for ejerne til vedligeholdelse af bygningerne, mener vi imidlertid ikke, det er rimeligt, at ejerne pålægges yderligere økonomiske byrder.

Vi foreslår derfor, at Styrelsen tilbyder udvalgte ejere en handlingsplan for de dele af bygningen, der måtte have behov herfor.

Det må formodes, at Styrelsen på sin tur rundt i landet må have dannet sig et klart indtryk af, hvilke bygninger der har behov for en handlingsplan, fordi bygningen enten trænger til vedligeholdelse, eller fordi ejeren ikke synes at have tilstrækkelig indsigt til at administrere dens vedligeholdelse.

Vi foreslår også, at ejere, der måtte ønske en handlingsplan, kan ansøge herom og vederlagsfrit få en sådan udført for de dele af bygningen, der måtte have behov herfor, indvendigt som udvendigt.

Alle andre ejere, dem der løbende passer deres bygninger, og hvor disse derfor er i god stand, tilbydes ikke en handlingsplan – medmindre de altså selv kan dokumentere, at de har behov herfor og derfor ansøger Styrelsen herom.

På denne måde mener vi i BYFO, at de begrænsede midler, der er til stede, bedst gavner de fredede bygninger – ikke mindst i betragtning af, at der også skal være disponeret midler til handlingsplaner for bygninger, der trues af affredning. Disse handlingsplaner vil især være ressourcekrævende i tilfælde, hvor delvist tabte fredningsværdier skal reetableres.

Formand Birthe Iuel