Reducer grundfondens størrelse

De nye ejendomsvurderinger har for en række ejere af lejligheder i fredede ejendomme betydet ekstra indbetalinger til ejendommens grundfond i de tilfælde, hvor grundfonden i sin tid er etableret på begæring af fredningsmyndighederne. Grundfondens størrelse kan dog lovligt reduceres ved brug af forfald-pr-år-ordningen. Læs her hvordan:

 

I visse tilfælde har Fredningsmyndighederne stillet krav om, at etablere en grundfond. Kravet kan enten være stillet i forbindelse med, at der blev givet tilladelse til opdeling i ejerlejligheder, eller ved tilsagn om støtte fra fredningsmyndighederne. Udgangspunktet i begge tilfælde er, at grundfonden skal udgøre minimum 4 pct. af den til enhver tid gældende offentlige ejendomsvurdering.

Grundfondens størrelse kan imidlertid lovligt reduceres, så den i stedet for 4 pct. af den offentlige ejendomsvurdering udgør 2 x det gældende forfald-pr-år-beløb fratrukket indvendigt forfald-pr-år. Det kræver dog, at ejendommen er opmålt. Mere herom nedenfor.

Forfald-pr-år-ordningen er en betegnelse for en særregel i skattelovgivningen, der giver ejere af fredede bygninger mulighed for at trække udgifter til istandsættelse fra i skat. Det gælder både vedligeholdelse og forbedring, og uanset om ejendommen anvendes privat eller erhvervsmæssigt. Reglen administreres af BYFO, og du kan læse mere herom på vores hjemmeside her.

Muligheden for at bruge forfald-pr-år-ordningen til at nedbringe ejendommens grundfond er ikke ny, men resultat af en praksis, der blev etableret i 2014 ved BYFOs mellemkomst. Ordningen er beskrevet i dette notat fra februar 2014 fra Kulturstyrelsen (nu Slots- og Kulturstyrelsen) med tilhørende grundfondsskabelon, der indeholder et illustrativt eksempel, hvor grundfondens størrelse blev omtrent halveret. Vi har også tidligere beskrevet ordningen, senest her.

For at bruge forfald-pr-år-ordningen – uanset om det sker med henblik på at opnå et ligningsmæssigt fradrag, eller for at reducere de i grundfonden bundne midler – er første skridt, at ejendommen opmåles, dvs. at der foretages en registrering af den enkelte ejendoms bygningsbestanddele. Denne opmåling foretages af Historiske Huses arkitekt.

Ønsker du at høre mere om forfald-pr-år-ordningen eller aftale et tidspunkt for opmåling af Historiske Huses arkitekt, Ulrik Schwanenflügel, kan du rette henvendelse til Historiske Huse på tlf.nr. 45 57 12 22 eller mail sekretariat@historiskehuse.dk.