Fonde

Du kan søge privat tilskud i form af fondsstøtte til restaurering og bygningsforbedringer hos en række private fonde, især til fredede huse. Det er dog altid en god idé at undersøge mulighederne for fondsstøtte til byggearbejder på bevaringsværdige bygninger også.

Ifølge ligningsloven er private tilskud til bygningsforbedring på en fredet eller bevaringsværdig bygning som hovedregel skattefri, hvis man enten har modtaget eller kunne have modtaget offentligt støtte eller tilskud i forbindelse med bygningsforbedringer.

Har du ikke modtaget offentligt tilskud, men kun privat tilskud, må du som ejer indhente en skriftlig udtalelse, der kan sandsynliggøre et sådant offentligt tilskud. En sådan udtalelse kan du få fra kommunen. Du kan også bede om et bindende forhåndstilsagn fra SKAT.

Hvis der ikke kunne være ydet et offentligt tilskud til bygningsarbejdet, vil den private fondsstøtte være skattepligtig for ejeren.

Vi har samlet en række relevante private fonde eller byfonde i Fondsliste-Historiske-Huse . Hvis du vil finde oplysninger om kommunale støttemidler , der særligt ydes til bevaringsværdige bygninger, kan du se mere her.

Yder Støtte til nationale og videnskabelige formål, fremme af dansk søfart og industri, danskheden i
Sønderjylland og Sydslesvig, nordisk samarbejde samt til velgørende eller almennyttige formål. Støtte til
enkeltpersoner ydes ikke.

Ansøgningsskema: nej.

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc–Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Esplanaden 50, 1098 København K,
tlf.: 33 63 34 01, fax: 33 63 34 10, e-­-mail: cphapmfond@maersk.com, www.apmollerfonde.dk

Virke for bevarelse af gamle huse og gadebilleder i Åbenrå kommune. Fonden kan yde lån mod pant i fast
ejendom. Der uddeles ca. årligt 180.000 kr.

Ansøgningsskema: ja.

Ansøgningen kan sendes året rundt og vejledning kan findes på aabenraabyhist.dk. Ansøgningen skal sendes til Aabenraa Byhistoriske Bevaringsfond, Weile Arkitekter Aps., Lavgade 50, 6200 Aabenraa. E-mail: arkitekter@weile-maa.dk. Tlf.: 7462 1232.

Virke for almennyttige formål af enhver art i det syddanske (Fyn, Syd-­- og Sønderjylland) samfund. Fortrinsvis sports ­- og spejderbevægelser, kunstneriske, kulturelle og historiske formål samt forskning, naturbeskyttelse og humanitære formål.

Privatpersoner kan ikke komme i betragtning. Uddybende oplysninger kan ses på hjemmesiden.

Ansøgningsskema: Digital ansøgning.

Der er ansøgningsfrist 1. marts med besked efter 15. april og ansøgningsfrist 15. oktober med besked efter 16. december.

Albani Fonden, Tværgade 17, 5000 Odense C.
www.albanifonden.dk

Anvendes til almennyttige og almenvelgørende formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Som
hovedregel vil kun formål i det fynske område – eller undtagelsesvis landsdækkende formål – kunne komme i
betragtning.

Ansøgningsskema: nej. Uddelingstidspunkt: fortrinsvis 16. oktober.

Aslaug og Carl Friis’s Legat, Frimurerlogen, Albanigade 16, 5000 Odense C

Fonden støtter bevaring af bygningsværker, som ved deres arkitektur, historie, kulturelle betydning eller på anden måde er særligt bevaringsværdige. Støtten ydes til bygninger i Danmark og til bygninger i tidligere danske områder, hvis disse er en del af den danske kulturarv. Det er en forudsætning for bevilling, at offentligheden har adgang til bygningsværket.

Ansøgningsskema findes på fondens hjemmeside: www.augustinusfonden.dk

Sankt Annæ Plads 13, st. th., 1250 København K, info@augustinusfonden.dk

Tlf.: 33 14 52 93

Beckett-Fonden støtter kunst og kultur i bred forstand.  Støtten kan ydes til kunst- og kulturinstitutioner og enkeltpersoner samt konkrete kulturelle arrangementer og projekter.

Hammerensgade 1, 2. Sal, 1267 København K, info@beckett-fonden.dk

Tlf.: 33 15 50 00, www.beckett-fonden.dk

Videnskabelige undersøgelser og udgivelser af afhandlinger med henblik på bygningskunst og kunsthåndværk
(herunder arbejdslegater). (Mindre) istandsættelser mv. af betydning for dansk bygningskunst.

Ansøgningsskema: nej.  Skal ansøges inden: 1. marts og 1. oktober.

Spørgsmål vedrørende ansøgninger kan rettes til fondsrådgiveren på mail eller telefon.

Arkitekt MAA, BA i kunsthistorie Dorthe Bendtsen
Tlf.: 51 51 88 94
bergia@bergiafonden.dk

www.bergiafonden.dk

Fondens formål er at virke for bevaringen af gamle huse og bybilleder i Rønne. Fonden kan i dette øjemed yde økonomiske støtte til ejere af bygninger indenfor de af regionskommunens vedtagne bevaringsområder med tinglyste bevarende lokalplaner i Rønne.

Der kan ligeledes i særlige tilfælde ydes økonomisk støtte i bestræbelser på at bevare byens kulturhistoriske arv.

– Der er ingen ansøgningsfrist, og uddelinger sker normalt en gang om året i juni.
– Der bevilges normalt maksimalt 5.000 kr. – der er skattefri for modtagere
– Ansøgning sendes digitalt til nielsholgerlarsen@gmail.com

Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne
Tlf.: 21463977

www.roennebyforening.dk/roslashnne-bevaringsfond.

 

Til bevarelse af gamle huse og bybilleder i Svaneke. Fondens formål er at virke for bevaringen af gamle huse og bybilleder i Svaneke. Fonden kan i dette øjemed selv erhverve og drive fast ejendom samt yde økonomisk støtte til ejere af bygninger inden for den tinglyste, bevarende lokalplan i Svaneke. Der kan ligeledes ydes økonomisk støtte til Byforeningen Svanekes Venner i dennes bestræbelser på at bevare byens kulturhistoriske arv. Støtten kan ydes som lån eller tilskud.

Henrik Søby, Vippebakke 4, 3740 Svaneke, Tlf.: 20 68 17 96
e-mail: bevaringsfonden@svanekesvenner.dk

www.svanekesvenner.dk

Støtter bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger ved tilskud eller lån.

c/o Advokat Bonnie R. Mürsch
Gothersgade 109, 1123 København

Fonden yder støtte i form af lån eller kapitalindskud til dansk teknologisk og industriel udvikling. Endvidere kan fonden yde støtte i form af legat til udvalgte almennyttige, humanitære og sociale formål i Lyngby-Tårbæk og Rudersdal kommuner.

www.christiannielsensfond.dk

Yder økonomisk støtte med henblik på bevaring af gamle bygninger i Dragør gamle bydel. Der uddeles årligt ca.
30.000 kr.
Ansøgningsskema: nej. Uddelingstidspunkt: ca. 2 gange årligt.

Dragør kommunes planlægningsafdeling, v/Afdelingschef Jørgen Jensen, Kirkevej 7, 2791 Dragør, tlf.: 32 89 03
31, e-­-mail: pt@dragoer.dk

Der kan i mange tilfælde ydes tilskud til bl.a. restaureringer, om- og tilbygninger, vedligeholdelsesarbejder mv.

Tilskuddet ydes som et kontant tilskud, hvis tilskuddet er på 50.000 kr. eller mindre. Tilskuddet ydes som et rente- og afdragsfrit lån, hvis tilskuddet er på over 50.000 kr.

Ansøgningsskema: ja

www.esbjerg.dk/planer-projekter-og-trafik/planer/bevaringsvaerdige-bygninger/esbjerg-kommunes-byfond

Byfondens sekretariat, Plan, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf. 7616 0558.

 

Yder støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt almennyttige eller
velgørende formål. Støtte ydes normalt ikke til enkeltpersoner. Uddeles hele året.
Ansøgningsskema: ja.
Familien Hede Nielsens Fond, Holmboes Allé 1, 11., 8700 Horsens, tlf.: 79 27 73 00

www.hedenielsensfond.dk

Fonden støtter humanitært arbejde, der udføres af organisationer og foreninger. Formål af national eller kulturel karakter. National bevarende og miljømæssige initiativer. Uddannelse i form af støtte til uddannelsesinstitutioner til brug til studierejser for de studerende. Forskning og udvikling. Andre almen velgørende og almennyttige, der udføres af organisationer og foreninger. Der er ikke praksis for at yde støtte til enkeltpersoner.

FLS Industries A/S’ Gavefond, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, 3618 1000
info@flsmidth.com

www.flsmidth.com/en-gb/company/about-us/donation-fund

Fonden har til formål at yde støtte til gamle bygningers bevaring i overensstemmelse med det formål, der varetages af Foreningen til gamle bygningers bevaring.

Ansøgninger til fonden sendes til advokat Per Harder, Advokatfirmaet Jon Palle Buhl, Valkendorfsgade 16, 1151, København K.

Legatet har til formål at yde tilskud til kunst og kultur (udsmykningsopgaver) samt til bevaring af egnshistorie og minder til gavn og glæde for beboerne i de daværende Søborg-Gilleleje Sogne. Det svarer i dag til postnummer 3250, dog ikke Smidstrup.

Turistforeningen for Gilleleje og Omegn, Gilleleje Hovedgade 6 F, 3250 Gilleleje, tlf.: 48 30 01 74

Mail: JBLM@JBLM.DK 

www.jblm.dk

 

Knud Højgaards Fond er en almennyttig erhvervsdrivende fond. Den støtter erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål til gavn for Danmark og dets befolkning – blandt andet ved at bidrage til dansk ungdoms dygtiggørelse og uddannelse.

Knud Højgaards Fond kan søges hele året, og ansøgninger behandles løbende.

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond er stiftet af konsul George Jorck ved fundats af 20. februar 1953. Fondskapitalen hidrører fra arv efter legatstifteren og dennes ægtefælle, konsulinde Emma Jorck.

Fonden er en almenvelgørende, ikke-erhvervsdrivende fond, der yder støtte til en række formål.

Ansøgningsskema: ja.

Alle henvendelser til fonden stiles til:
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
c/o Advokatfirmaet Jon Palle Buhl
Valkendorfsgade 16
DK – 1151 København K

e-mail: ph@jpb.dk (IKKE ansøgninger)

Vedrørende ansøgninger eller spørgsmål i øvrigt kontakt fonden på e-mail: info@jorcksfond.dk

www.jorcksfond.dk

Primært støtte til de 4 lokalarkiver i Køge Kommune, sekundært til bygningsbevaring. Fonden yder bl.a. støtte til
restaurering og vedligeholdelse af gamle bygninger af kulturhistorisk værdi i Køge kommune, navnlig hvor
ejeren ikke selv kan udrede de dermed forbundne udgifter. I særlige tilfælde kan fonden erhverve sådanne
bygninger. Fonden kan desuden i samarbejde med byråd, museum og andre institutioner deltage i
vedligeholdelse eller genskabelse af miljøer i Køge kommune, som vil være af betydning for byens eller egnens
historiske præg. Støtten ydes som lavtforrentet afdragsfrit lån mod tinglyst pant i lånsøgers ejendom. Lånet
forfalder til fuld indfrielse ved ejerskifte. Ansøgninger behandles løbende.
Ansøgningsskema: nej.

Ansøgninger sendes til:
Køge Fonden
Køge Byhistoriske Arkiv
Nørregade 4
4600 Køge

Køge-Fonden

Lokale-­ og anlægsfonden er til for at udvikle og støtte byggeri inden for kultur-­-, idræts-­- og fritidsområdet over hele landet. Herved forstås alle former for anlæg til idræt, ungdomsformål, teater, selvejende institutioner, borgergrupper, kommuner, og andre, der har et almennyttigt formål og skaber og driver faciliteter inden for kultur–, idræts-­- og fritidsområdet. Fondens støtteområde er meget bredt. Udover beløb til uddeling af direkte støtte kan Fonden bevilge lån og ydelsesgarantier. Fonden ansøges hvert år for beløb omkring 400 mio. kr. Det er således nødvendigt at foretage en prioritering mellem mange gode projekter, der opfylder disse kvalitetskrav, prioriteres projekter der er med til at udvikle kultur-­- og Fritidslivet. Fonden har endvidere en pulje, kaldet Klublokale-­- og Værestedspuljen, hvor der kan søges til mindre projekter, dvs. projekter der normalt ikke kan opnå støtte i Fonden, typisk fordi de er for små, eller fordi de ikke opfylder Fondens kvalitetskrav.

Ansøgningsskema: ja.

Holmens Boulevard 13,
5800 Nyborg
Tlf.: 3283 0330
fonden@loa-fonden.dk

www.loa-fonden.dk

Man kan søge fonden om tilskud når man er ejer af en ”bevaringsværdig” bygning på Løjt land. Om der gives tilskud, afhænger af, om fondens bestyrelse finder bygningen bevaringsværdig.

Hvornår kan man søge om tilskud

– Man skal søge, før det påtænkte arbejde påbegyndes.
– Der gives kun tilskud til den udvendige renovering.
– Der lægges vægt på, at bygninger føres tilbage til det oprindelige udseende. I den forbindelse er termoruder ikke acceptable, koblede rammer er dog.

Løjt Fonden arbejder sammen med Aabenraa Byhistoriske Forening, der yder gratis arkitekthjælp.

Michael Jebsens Plads 1-3, 6200 Aabenraa, tlf.  74 62 73 74, cs@jebsen.dk

www.løjtfonden.dk

Realdania støtter projekter, der skal øge livskvaliteten ved at bevare og udvikle det liv, der leves i og mellem husene i hele Danmark. I udgangspunktet gives der ikke støtte til almindelig istandsættelse eller vedligehold hos private ejere, men der kan gives støtte til bygningsarbejder i  forbindelse med projekter, hvor et stærkt lokalt engagement i bygningskulturen kan være afsæt for at skabe nye fællesskaber, viden og kunnen. Som udgangspunkt støtter Realdania ikke køb af grunde og ejendomme. Undtagelsen er ejerskaber af helt særlige historiske ejendomme under Realdania By & Byg.

Man kan løbende ansøge om støtte til projekter, der understøtter Realdanias filantropiske mål eller man kan søge under de samlede initiativer som Realdania løbende lancerer (Underværker, Stedet Tæller m. fl.)

Alle initiativer og projekter skal:

  • Understøtte et eller flere af de filantropiske mål
  • Rumme en klar filantropisk opgave, f.eks. en opgave, som markedet eller det offentlige ikke løfter af sig selv

Derudover skal alle initiativer og projekter som hovedregel:

  • Tilføre kvalitet i det byggede miljø
  • Have defineret en klar rolle for Realdania og en exitstrategi
  • Udvikle, forandre og nytænke

 

Realdania, Jarmers Plads 2, 1551 København V, tlf.: 70 11 66 66,  realdania@realdania.dk, www.realdania.dk

Almennyttige og almenvelgørende formål. Almenfremme af erhvervslivet. Personer, virksomheder eller institutioner, som bestyrelsen finder har ydet eller som må påregnes at ville yde en særlig indsats indenfor videnskab, kunst, kultur, sport, erhvervsliv eller på anden måde. Der ydes principielt ikke støtte til enkeltpersoner eller støtte til kommercielle aktiviteter. Ligeledes ydes der på normal vis ikke støtte til projekter i udlandet.

Ansøgningsfrist: 1. marts, 1. august og 1. november

Simon Spies Fonden, Heibergsgade 14, st. th., 1056 København K., spiesfonden@mail.tele.dk

www.spiesfonden.dk

Frederikshavn Byfond er en privat forening, som gør en vigtig forskel. Byfonden er gennem arkitektbistand og tilskud til renoveringer medvirkende til, at mange huse og forretningsfacader bliver tilbageført til den oprindelige byggestil eller udført i tråd med bygningens originale udtryk.

Hvem kan søge

1) Ejendomme fra før 1960

2) Forretningsindehavere eller lejere af butik i Frederikshavn bymidte

Hvordan søger man

Send en ansøgning og beskrivelse til:

Byfondssekretariatet
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

www.byfond.dk