En bøn for vandmøllerne

Dansk Møllerforening, Historiske Huse og en nedsat møllegruppe har længe forgæves kæmpet for at få kommunerne samt Miljøministeriet til at prioritere kulturarven og vandmøllerne i arbejdet med restaurering af vandløb. I et brev til Folketingets Kulturudvalg samt Miljø- og Fødevareudvalget udpeges en række intakte og fungerende mølleanlæg, som bør reddes.

Vejstrup Mølle på Fyn.

 

At redde vandmøller er en kamp mod vindmøller

Kulturhistoriske interesser og værdier har slet ikke været inddraget i Vandplanarbejdet i Danmark. Der er ingen kulturhistoriske vurderinger og analyser i de omfattende basisanalyser, der ligger til grund for vandplanerne. Det betyder, at de kulturhistoriske interesser ved vandløbene er blevet tilsidesat i fortvivlende grad. I brevet til Kulturudvalget samt Miljø- og Fødevareudvalget opfordrer Dansk Møllerforening, Historiske Huse og Kulturmiljøråd Fyn til udarbejdelse af en national oversigt over væsentlige kulturarvsinteresser ved vandløbene.

Birthe Iuel, Historiske Huse:

Arbejdet med at redde de sidste funktionelle vandmøller i Danmark har været som at kæmpe mod vindmøller. Man er oppe imod stærke miljø- og lystfiskerinteresser, der ikke vil give plads til kulturarven, selv på en meget lille del af landets mange vandløb. Bygningsfredningsloven beskytter kun en bygning og ikke en funktion. Derfor er der både fredede og ikke-fredede møller med fungerende mølleværk, som trues, hvis man fx. fører vandet uden om dem. Disse møller er levende kulturhistorie, der tiltrækker besøgende og frivillige – men kun hvis de kan køre. Det var for at vise disse fantastiske steder at vi i Historiske Huse kårede Danmarks Smukkeste Vandmølle i 2019.

Red de sidste intakte, fungerende møller

Kulturministeren har oplyst at 6 vandløb er karakteriseret som stærkt modificerede, hvilket giver mulighed for at beskytte kulturarven. Men af de 6 vandløb har kun 3 af dem fungerende møller. På de andre 3 kan man umiddelbart godt lave omløb for fiskene uden at det skader kulturarven.

Dansk Møllerforening, Historiske Huse og Kulturmiljøråd Fyn er derimod forundret over, at der i opgørelsen over vandløbsstrækninger med vandmøller af væsentlig kulturhistorisk interesse, ikke er inddraget de 10 sidste intakte, fungerede vandmøller:

I brevet anmodes der om, at man som minimum kategoriserer vandløbene omkring disse møller, som stærkt modificerede, således at vandmølleanlæggene kan bevares i intakt form.

Det grundlæggende problem er dog stadig, at der ikke fra myndighedernes side er udarbejdet en oversigt over, hvilke vandmøller der udgør væsentlig kulturarv, og hvor der er grundlag for at udpege de pågældende vandløbsstrækninger som væsentligt modificerede. Det samme gælder naturligvis de øvrige kulturhistoriske værdier ved vandløbene, som også mangler i hele grundlaget for vandplanerne: voldgrave, broer, vadesteder, engvandingsanlæg, mv. Set i lyset af budgettet på 550 mio. kr. til projekter i den kommende vandplanperiode, forekommer det mærkværdigt, at der ikke er afsat et beløb til varetagelse af kulturhistoriske interesser.

Læs hele brevet her:

Brev til Miljø – og Fødevareudvalget samt Kulturudvalget om bevaring af vandmøller