Støtte og tilskudsmuligheder

 

Der findes forskellige støtte– og tilskudsmuligheder til bygningsarbejder på bevaringsværdige huse. Det er altid værd at undersøge mulighederne hos kommunen, inden du begynder på et byggeprojekt. Det gælder både ved istandsættelse og udskiftning af bygningsdele.

Du kan søge om støtte til istandsættelse af dit bevaringsværdige hus hos kommunen, hvis kommunen har nedsat et bygningsforbedringsudvalg.

Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der fastsætter retningslinjerne for tilskuddet. Som regel kan du søge støtte til husets ydre, hvis huset er erklæret bevaringsværdigt i klasse 1-4.

Tilskud kan alene gives til bevaringsværdige ejerboliger og andelsboliger og kan højst udgøre en tredjedel af de samlede udgifter. Kommunernes beløbsramme og krav til bygningsforbedring varierer meget. Kontakt derfor din kommune for at høre om de specifikke tilskudsmuligheder.

I 2016 og 2017 vil håndværkerfradraget primært fokusere på de ‘grønne’ investeringer og renovering af boliger. Ordningen gælder for alle typer af boligejendomme – altså ikke jun fredede og bevaringsværdige huse – og både for ejerboliger og lejeboliger, hvor lejeren bl.a. har vedligeholdelsespligten.

Ordningen gælder foreløbig for 2016 og 2017 og giver mulighed for et fradrag på op til 12.000,- kr. pr. person/ejer. Du kan få fradrag for arbejdsløn, og de godkendte arbejder og ydelser står på en liste, som man kan se på SKATs hjemmeside.

Ordningen omfatter bl.a. maling af udvendige vinduer og døre, isolering af ydervægge og gulv, installation eller udskiftning af varmestyring m.m.

Hvis en fredning ophæves, kan Slots- og Kulturstyrelsen udpege bygningen som bevaringsværdig. De skattemæssige særregler, der gælder for ejere af fredede bygninger, bortfalder ikke umiddelbart ved en affredning.

Når en fredning ophæves, og ejendommen efterfølgende udpeges som bevaringsværdig eller er omfattet af en lokalplan, vil den såkaldte 5-års regel gælde som en overgangsordning.

Udpeges huset som bevaringsværdigt indtræffer 5-års-reglen

Ifølge ligningsloven kan ejeren, når en fredning ophæves og ejendommen udpeges som bevaringsværdig, foretage fradrag (forfald-pr-år) for faktiske vedligeholdelsesudgifter afholdt i resten af det indkomstår, hvori fredningen er ophævet, og i de efterfølgende 5 indkomstår (overgangsperioden).

Fradraget i overgangsperioden gælder dog kun for arbejder, der vedrører bygningens ydre (klimaskærmen).

Er der en positiv forfald-pr-år saldo (uudnyttet forfald-pr-år) på datoen for affredning, overføres denne til overgangsordningen.

Har man en negativ forfald-pr-år saldo (forfald-pr-år brugt forud) ved affredningen, kan man fortsætte med at ”gnave” af den, indtil den står i 0, også efter overgangsperioden.

Ordningen om fritagelse for ejendomsskat (grundskyld og dækningsafgift) ophører ved affredning. Man skal betale ejendomsskat med virkning fra udgangen af det kvartal, hvori fredningen er ophævet.

Læs mere om forfald-pr-år.

Du kan også læse mere om ophævelse af fredninger på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Du er også meget velkommen til at kontakte sekretariatet. hvis din ejendom står til affredning og du har behov for vejledning.