Ændringer af dit hus


De bevaringsværdige huse og de dertil hørende særregler administreres af kommunerne. Du skal være opmærksom på, at disse særregler kan få betydning, hvis du skal i gang med et større projekt, uanset om det drejer sig om istandsættelse eller ombygning.

En bygning er først bevaringsværdig i lovens forstand, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en (bevarende) lokalplan. Det har betydning, når du skal istandsætte eller bygge om. Der kan også være tinglyst særlige deklarationer eller servitutter på ejendommen.

En lokalplan eller byplanvedtægt vil som regel betyde, at der er lagt større restriktioner på ens ejendom. Det er derfor vigtigt at undersøge, om der gælder særlige forhold for ens ejendom. Hvis der er tale om udvendige arbejder på et bevaringsværdigt hus, skal du også være opmærksom på, at alternative udførelsesmetoder i givet fald skal godkendes af kommunen.

Det er derfor altid en god idé på forhånd og i god tid at undersøge hos myndighederne, hvilke muligheder du har, inden et større projekt sættes i gang.

Ansøgninger

Kommunen skal på baggrund af det indsendte materiale kunne tage stilling til projektet. Derfor skal ansøgningen indeholde nogle præcise oplysninger om et evt. projekt. Projektet skal overholde bestemmelserne i bygningsreglementet og i en evt. lokalplan, og fravigelser i form af dispensationsansøgninger skal begrundes.

En ansøgning om et bygge- eller istandsættelsesprojekt består af et andragende, der er en skriftlig ansøgning, og et målfast tegningsmateriale. Andragendet er en udførlig beskrivelse af projektet, hvor man bl.a. begrunder ansøgningen. Tegningsmaterialet viser ofte projektets nutidige og fremtidige udseende med angivelse af materialer m.m.

Hvis kommunen har nedsat et bygningsforbedringsudvalg, kan du samtidigt søge om tilskud. Det er vigtigt at skrive, at huset er bevaringsværdigt.

De fleste kommuner modtager helst ansøgningsmaterialet digitalt.

Nedrivning af et bevaringsværdigt hus kræver altid tilladelse fra kommunen.

Læs mere under Ansøgninger.