Ejendomsoplysninger

Der er flere steder, du kan finde ejendomsoplysninger om dit bevaringsværdige hus, der kan vise sig meget nyttige i eksempelvis byggesager. Der kan også være tinglyst særlige deklarationer eller servitutter for dit bevaringsværdige hus eller grund.

BBR-registret

I BBR – Bygnings-og Boligregisteret – kan du finde oplysninger om alle matriklens bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.m., herunder en bygningsregistrering af alle enheder, både bolig- og erhvervsenheder.

BBR-oplysningerne bygger på ejeroplysninger og er ofte forældede eller ukorrekte. Faktisk er det et krav, at man som ejer skal indberette rettelser til BBR via sin kommune – men selv om man gør det, kan man ikke regne med, at de korrekte oplysninger ender i registret. Se mere på www.ois.dk.

Deklarationer og servitutter

Deklarationer eller servitutter er særlige tinglyste regler, der er gældende for den enkelte ejendom. Servitutter kan enten være privatretlige eller offentlige.

Disse regler kan sætte en begrænsning for, hvad man må gøre ved sit hus eller på sin grund og kan have indflydelse på fx bebyggelsesprocent, afstande til skel, vej, voldsteder og andre fredninger samt højder på bygninger og træer m.m.

Deklarationer findes tinglyst på ejendommen. Oplysninger kan evt. fås på kommunens tekniske forvaltning eller i via tinglysning.dk.

Tegninger over de eksisterende forhold

På kommunens tekniske forvaltning kan man nogle gange være heldig at finde tegningsmateriale fra tidligere byggesager på ens ejendom. Er kommunens byggesagsarkiv digitaliseret, kan man finde tegningerne via kommunens hjemmeside.