Rüter Würtzen Arkitekter I/S

Rüter Würtzen arkitekter I/S er lille københavnsk tegnestue drevet af arkitekter MAA Sünje Rüter og Jacob Würtzen.

Tegnestuen udfø­rer tra­di­tio­nelt arki­tekt­ar­bejde: Fra pro­gram­læg­ning og skit­se­ring – til pro­jek­te­ring med udbud, byg­ge­le­delse og fagtilsyn. Vi råd­gi­ver og plan­læg­ger ombyg­nin­ger, til­byg­nin­ger og istandsættelser.

I beva­rings­vær­dige og fre­dede byg­nin­ger er byg­ge­tek­nik og form­giv­ning ander­le­des end i moderne huse. Det kan være lidt af en udfor­dring at vide, hvad der i det enkelte til­fælde er en rig­tig løs­ning? Som både har­mone­rer med nuti­dige krav og fredningsværdier. Gennem regi­stre­rin­ger og kend­skab til histo­risk arki­tek­tur for­hol­der vi os til byg­nin­gens beva­rings­vær­dige sær­præg. De uhånd­gri­be­lige kva­li­te­ter, der ikke nød­ven­dig­vis lader sig ned­fælde i ske­ma­form, ind­går i vores pri­o­ri­te­ring og er en vig­tig inspira­tions­kilde i vores arbejde med bygningen.

Arkitektydelser:

  • Arkivstudier og iværk­sæt­telse af evt. forundersøgelser
  • Registrering og opmå­ling af histo­ri­ske bygninger
  • Bygningshistoriske under­sø­gel­ser
  • Nutidige indret­nin­ger og omdis­po­ne­rin­ger på byg­nin­gens præmisser
  • Profiltegninger til nye arki­tekt­teg­nede døre, vin­duer, trap­per mm. der pas­ser i stil og forskønner
  • Dialog med myn­dig­he­der og Kulturarvsstyrelsen
Rüter Würtzen Arkitekter I/S
Nyhavn 3
1051 København K