L 93 - 2009-10 - Bilag 10: Henvendelse af 11/2-10 fra Bygnings Frednings Foreningen, BYFO
Kulturudvalget 2009-10
L 93 Bilag 10
Offentligt
801266_0001.png
801266_0002.png
Bygnings Frednings ForeningenSammenslutningen af ejere, administratorer og brugere af fredede ejendommeAssociation of Owners of Historic Houses in Denmark
Folketingets Kulturudvalg
Notat vedrørende udhuling af direkte og indirekte tilskud til fredede bygningerI forbindelse med Bygnings Frednings Foreningen, BYFOs foretræde for Kulturudvalget den 10. februarvedrørende forslag til ændring af bygningsfredningsloven udbad udvalget sig et notat om de forringedeøkonomiske vilkår for de fredede bygninger.
Direkte tilskudBygningsfredningsloven pålægger ejeren af en fredet bygning, at bygningen vedligeholdes ioverensstemmelse med samfundets ønsker – dvs. efter fredningsmyndighedernes anvisninger.Vedligeholdelsen af disse bygninger er derfor langt mere omkostningstung i forhold til ikke frededebygninger, idet Kulturarvsstyrelsen stiller krav til materialer og metoder, som fordyrer istandsættelsemarkant.Det beløb, der årligt tilføres de 9000 fredede bygninger fra samfundets side i direkte støtte, er ikke stegetsiden 1984. Bortset fra en ekstra bevilling på 6 mio. kr. i tre år har beløbet ligget på ca. 30 mio. kr. siden1984.Ifølge Danmarks Statistik er byggeomkostningsindekset for boliger steget fra 60 i 1987 til 120,7 i 2008.Såfremt midlerne til direkte tilskud havde fulgt udviklingen i samfundet, ville de 30 mio. kr., der var tilrådighed i 1987, være blevet til 60,35 mio. kr. i 2008 – dvs. en fordobling. Eller sagt på en anden måde: dedirekte tilskud erreelt halveret.Se bilag over udviklingen i byggeomkostningsindekset. (Statistik fra 1984-86 samt 2009 ikke tilgængelig.)
Indirekte tilskudDen såkaldte forfald-pr-år fradragsordning, hvorefter ejeren af en fredet bygning kan fratrække afholdte ogdokumenterede istandsættelsesudgifter indenfor rammen af den enkelte bygnings beregnede forfald-pr-år,blev indført i 1982. Frem til 1986 lå fradraget i den personlige indkomst.Som følge af skattereformen fra 1987 blev fradraget herefter ændret til at være et fradrag i kapitalindkomsten(før skattereformen blev der ikke sondret mellem personlig indkomst og kapitalindkomst). Med 1987-skattereformen reduceredes værdien af alle fradrag fra op til 73% (48-73,2%) til ca. 50%.Skattereformen fra 1993 og Pinsepakken fra 1998 forringede fradrag for istandsættelsesudgifter yderligere,idet skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst reduceredes fra de ca. 50% til ca. 46% i 1998 og til ca.33% i 2001.Med Forårspakke 2.0 reduceres skatteværdien fra 33% til 25% i 2019, hvor Forårspakken er fuldt indfaset.
Borgergade 1111300 København K
Telefon: 4557 1222Telefax: 4557 1011
E-mail: sekretariat@byfo.dkHome page: www.byfo.dk
Giro: 633-9379CVR-nr: 88 62 84 11
Bygnings Frednings ForeningenSammenslutningen af ejere, administratorer og brugere af fredede ejendommeAssociation of Owners of Historic Houses in Denmark
Hermed er skatteværdien af forfald-pr-år fradraget ved flere finanspolitiske tiltagmere end halveret.(Fornogle ejere er der tale om næsten 2/3s reduktion.)Forårspakkens konsekvenser i talFra BYFOs registreringer kan vi se, at der i 2007 over forfald-pr-år ordningen blev fratrukket 220 mio. kr. tilvedligeholdelse og istandsættelse af de fredede bygninger. Disse registreringer dækker knapt halvdelen af deikke offentligt ejede fredede bygninger. Skatteværdien af et fradrag på 220 mio. kr. udgør med enfradragsprocent på ca. 33% 72,5 mio. kr. Vi anslår derfor skatteværdien af de samlede fradrag i 2007 til atvære ca. 150 mio. kr.Med udgangspunkt i samme år vil en reduktion i fradragsprocenten på ca. 25 % (fra de nuværende ca. 33%til 25%) betyde, at hele området vil miste omtrent 40 mio. kr. årligt.
Reduktionen af skatteværdien af forfald-pr-år fradraget og den reelt halverede direkte støtte påvirker selvsagtejernes mulighed for at vedligeholde de fredede bygninger og betyder, at det vedligeholdelsesmæssigeefterslæb, som vi i dag ser på de fredede bygninger, vil stige yderligere. Især de fredede bygninger på landetbærer præg af et stærkt tiltagende vedligeholdelsesefterslæb. (Det skal bemærkes, at muligheden forgrundskyldsfritagelse ikke har større betydning i landdistrikterne, da grundskylden her er meget lav.)De fredede bygninger udgør en væsentlig del af den danske kulturarv, så det bør anses for en national opgaveat være med til at bevare den.Som det fremgår, er der tale om markante økonomiske forringelser, som kræver handling, hvis ikkevæsentlige fredningsværdier skal gå tabt for eftertiden.Relevante støtteforanstaltninger kunne eksempelvis være:at der afsættes flere midler til direkte tilskud til de fredede bygninger – i særdeleshed på landet.at forfald-pr-år ordningen retableres til sin oprindelige værdi og derfor ligningsmæssigt genplaceressom et fradrag i den personlige indkomst.
Foreningen står naturligvis til rådighed for uddybning af ovenstående.
Birthe Iuel og Gitte SpiesBYFO11. februar 2010
Borgergade 1111300 København K
Telefon: 4557 1222Telefax: 4557 1011
E-mail: sekretariat@byfo.dkHome page: www.byfo.dk
Giro: 633-9379CVR-nr: 88 62 84 11