Vikingeskibsmuseet i Roskilde affredes

Den store saga om Vikingeskibsmuseet i Roskilde er nu endt med at Kulturminister Mette Bock (LA) har affredet museet på trods af sin egen styrelses afgørelse om at opretholde fredningen og Det Særlige Bygningssyns rådgivning. Affredningen sker på baggrund af et ønske fra museet selv, der ikke mener, at de kan passe på museets genstande i den fredede Vikingeskibshal.

Ministerens begrundelse for affredningen er at fredningsværdierne ikke længere kan opretholdes. På baggrund af undersøgelser foretaget af ingeniørfirmaet NIRAS konkluderer Kulturministeriet at stigende vandstand og hyppigere stormflod kombineret med byggetekniske udfordringer kræver en større renovering af hallen. På den ene side står der i afgørelsen at:

Kulturministeriet konstaterer ud fra NIRAS’ rapport, at det er byggeteknisk muligt at renovere Vikingeskibshallen og dermed opretholde fredningsværdierne.

På den anden side mener ministeriet ikke, at man kan pålægge ejer denne opgave:

Kulturministeriet finder ikke, at der i bygningsfredningsloven er hjemmel til at pålægge ejer at gennemføre de påkrævede nye tiltag og konstruktionsændringer af bygningen, idet sådanne ændringer ligger ud over den vedligeholdelsesforpligtelse, som fremgår af lovens § 9. Det er således Kulturministeriets vurdering, at vedligeholdelsespligten ikke kan udstrækkes til at omfatte udførelse af de konstruktionsændringer og nye tiltag, der ifølge NIRAS er nødvendige for at sikre bygningen i et 50-årigt perspektiv.

I forhold til de arbejder som NIRAS vurderer er nødvendige for at sikre bygningen på sigt har Slots- og Kulturstyrelsen i et høringssvar anført, at de beskrevne arbejder alle vil kunne foretages inden for rammerne af bygningsfredningen.

På Vikingeskibsmussets hjemmeside siger Tinna Damgård-Sørensen, direktør for Vikingeskibsmuseet:

”Jeg og bestyrelsen er utroligt lettede over Kulturministerens afgørelse. Det løser bestemt ikke alle problemer med et trylleslag, men affredningen giver os et nyt og afklaret grundlag for at skabe en løsning, der sikrer skibene og museets fremtidige udviklingsmuligheder. Nu står vi så overfor en utrolig spændende opgave med at skabe en ny ramme for de fem vikingeskibe, og vi glæder os til – i samarbejde med arkitekter og fonde – at nyfortolke rummenes samspil mellem fjord og skib, historie og nutid”.

I en pressemeddelelse udtaler Kulturminister Mette Bock:

”Jeg glæder mig over, at sagen om Vikingeskibsmuseets fredningssituation langt om længe har nået sin afslutning, og jeg synes, at det – efter de helt særlige omstændigheder – er den rigtige afgørelse. Da man byggede museet i 1960’erne kunne man ikke have forudset den stigende vandstand og de udfordringer, det ville give bevaringen af museumshallen.”

Kulturministeriets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Læs artikel i Politiken (betalingsmur)

Læs artiklen “Professor: Nedrivning af museum vil smadre fredningssystem” i Jyllands Posten

Se Kulturministeriets afgørelse